အမ္- ပရို ၂၅ % အီးစီ

အမ္- ပရို ၂၅ % အီးစီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

သီးနွံ

ေရာဂါအမည္

ႏႈန္းထား (စီစီ/ဧက)

ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္

ဆိုင္းရမည့္ရက္

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ နွံစားေျပာင္း ၊ ၾကံ။ သံေၾကးေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ၊ ဖါးဥမႈိေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္။ ၄၀၀ – ၆၀၀ (မ်ိဳးေစ့ကိုေရ (၁) ဂါလံလွ်င္ (၅)စီစီ ေဖ်ာ္ရည္တြင္စိမ္ျပီး မွစိုက္ပါ)

၇ – ၁၄

အနွံအေရာင္ပ်က္ ေရ (၁၀) ဂါလံတြင္ (၅၀ -၆၀) စီစီေဖ်ာ္ျပီး အနွံထြက္ခ်ိန္နွင့္ နို႔ရည္ခဲခ်ိန္တြင္ဖ်န္းပါ။
ေျမပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း မတ္ပဲ နွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ရြက္ညွိဳေျပာက္ေရာဂါ ၊ သံေၾကးေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊   ၄၀၀ – ၆၀၀

၇ – ၁၄

ပန္းသီး ၊ စပ်စ္ ၊ ေကာ္ဖီ ၊ သရက္ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၊ ရြက္နက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ေကာ္ဖီသံေၾကးေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊   ၄၀၀ – ၆၀၀

၇ – ၁၄

ငွက္ေပ်ာ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊အာလူး ၊ ဗူး ၊ဖရံု ၊ သခြား ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္   စီဂါတိုကာေရာဂါ ၊ ပင္ညိဳးေရာဂါ ၊ ေလာင္မဲေရာဂါ ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၄၀၀ – ၆၀၀

၄၀၀ – ၆၀၀

၇ – ၁၄

၇- ၁၄

ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ (၇-၁၄)

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။