အမ္-ပရိုေဖါ့(စ္) ၅၀ % အီးစီ

အမ္-ပရိုေဖါ့(စ္) ၅၀ % အီးစီ

ေဆးသံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးႏွံ

ဖ်က္ပိုး

ႏႈန္းထား (စီစီ/တစ္ဧက)

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စုပ္စားပိုး ၊ မႊားပင့္ကူ ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ေလွးပိုး ၊ ၂၀၀ – ၇၀၀
ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ေျမပဲ ၊ နွမ္း ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စုပ္စားပိုးမ်ား ၊ မႊားပင့္ကူ ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ေလွပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ရြက္စားခူမ်ား ။ ၂၀၀ – ၇၀၀
အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ /နီ ၊ ငရုတ္ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္ ပန္းမန္မ်ား ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စုပ္စားပိုးမ်ား ၊ မႊားပင့္ကူ ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ေလွပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ၂၀၀ – ၇၀၀
လိေမၼာ္ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ၊ သရက္ ပ် ၊ မႊားပင့္ကူနီ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ရြက္လိပ္ပိုးမ်ား ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ ေလွးပိုး ၊ အေၾကးပိုး ၅၀၀ – ၁၅၀၀

ဝါေျပာင္း (၁၄) ရက္ ၊ အာလူး ၊ ပဲပုတ္ (၂၁) ရက္ ၊ အျခားသီးနွံမ်ား (၂၈) ရက္ ဤေဆးျဖင့္အဆိပ္သင့္ပါက Atroping ႏွင့္ကုသပါ။

မွတ္ခ်က္ ။        ။ ဂႏၶမာအုပ္စုဝင္အပင္မ်ား လံုးဝမဖ်န္းရ ေလာင္တတ္သည္။