အမ္- ပရိုနက္ ၇၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္- ပရိုနက္ ၇၀ % ဒဗလ်ဴပီ

ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ

သီးနွံ

ေရာဂါ

ႏႈန္းထား

(ဂရမ္/ေရတစ္ဂါလံ)

ေဆးဖ်န္းရန္

ရက္ျခား

စပါး ဂုတ္က်ိဳး ၊ ရြက္ေျပာက္၊ ရြက္ညိဳေျပာက္ ၊ သံေခ်း

၇ – ၁၃

၁၀ – ၁၄

ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ေစာ/ေနွာင္းပင္နာက်

၇-၉

၇-၁၀

ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ ေတာက္တဲ့ျမီး ၊မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ေဒါင္းနီးမႈိ

၁၃

အာလူး

ေစာပင္နာက် ၊ေနွာင္းပင္နာက်

၁၁ – ၁၃

၅ – ၇

လိေမၼာ္ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ရြက္ေျပာက္

၇ – ၉ –

၁၀ – ၁၄

ပဲပုပ္ ေဒါင္းနီမႈိ

၇ – ၉

စပ်စ္ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ေဒါင္းနီမႈိ

၇ – ၉

ဖရဲ ၊ သခြါး ၊ သခါြးေမႊး ေဒါင္းနီမႈိ

၉ -၁၃

ငွက္ေပ်ာ ၊ သရက္ သီးပုပ္ ၊ ရြက္ေျပာက္

ေျပာင္း ရြက္ညိဳေျပာက္

၇ – ၁၀

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေဒါင္းနီးမႈိ ၊မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ရြက္ေျပာက္

၇ – ၁၁

၅-၇

လက္ဖက္ ဘလစ္စတာဘလိုက္

၁၁

၁၀ – ၁၄

ေျမပဲ ၊ ေကာ္ဖီ ရြက္ေျပာက္ ၊ သံေခ်း

၉ – ၁၈

၁၀ – ၁၄

ပန္းမန္ ရြက္ေျပာက္ ၊ရြက္နက္ေျပာက္ ၊ သံေခ်း

၄ – ၇

၅ – ၇

ေဆးဖ်န္းျပီး (၄) နာရီၾကာမွ စိုက္ခင္းသို႔ျပန္ဝင္ပါ။ ေဆးဖ်န္းျပီး ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ (၇ – ၁၄) ရက္