အမ္ – ပါရီေဖါ့စ္ ၄၀ % အီးစီ

အမ္ – ပါရီေဖါ့စ္ ၄၀ % အီးစီ

အသံုးျပဳနည္း

သီးနွံ

ဖ်က္ပိုး

နႈန္းထား (စီစီ/တစ္ဧက)

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ျငဳပ္ ၊ပဲမ်ိဳးစံု ၊ အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ၾကက္သြန္ (နီ/ျဖဴ) ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး၊ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား ၊ ပ်ပိုး ၊စိန္ကြက္ဖလံ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ သီးေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ေက်ာက္ဆူးပိုး

၃၀၀ – ၆၀၀

ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္ ပန္းမန္ ယင္းျဖဴ ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား ၊ ပိုးေစးနွဲ ၊ အေၾကးပိုး ၊ေလွးပိုး ၊ စိန္ကြက္ဖလံ ၊

၁၅၀ – ၆၀၀

ေနၾကာ ၊ ေျမပဲ ၊ နွမ္း ၊ပဲပုတ္ ၊ ဝါ ၊ ၾကံ အညြန္႔ထိုးပိုး ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္ပိုး ၊ ဆစ္ပိုး၊ၾကက္သြန္ျမိတ္ပိုး ၊

၁၅၀ – ၆၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ ဤေဆးျဖင့္ အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ကုသပါ။