အမ္- စပိုင္

အမ္- စပိုင္

သံုးစြဲရန္အညြွန္း

တိုက္ရိုက္အေစ့ခ်(က်ဲပက္)စိုက္ခင္းနွင့္ေရြွ့ေျပာင္းစိုက္ခင္းမ်ား အတြင္းစိုက္ပ်ိဴးျပီး(၂၀-၃၀)ရက္အတြင္း ေရ(၄)ဂါလံေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္(၃၀)ဂရမ္နွုန္းေရာစပ္အသံုးျပဳပါ။

နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာျမက္မ်ိဳးမ်ား – ငသေယာင္း(တက္ကြက္)၊ျမတ္သီး၊ဘုတ္ေထာင္၊ဘဲစာျမတ္၊ျမတ္မံုညွင္းစိမ္း၊ကေတာက္ဆတ္၊တလိုင္ေခါင္း၊ျမက္မံုညွင္း၀ါ၊မွိုနတို။

ေႏြစပါး စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ဆိုးရြားစြာေပါက္ေရာက္ထိခိုက္ေစေသာ ျမက္သီး (Echinochloa Spp:) မ်ားကိုထိေရာက္စြာ နွိမ္နင္းနိုင္ေသာ ပင္လံုးျပန္႔အာနိသင္ရွိ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ျမက္မ်ိဳးရင္းမ်ား ၊ ျမက္မံုညွင္းနွင့္ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ားကိုလည္း နွိမ္နွင္းနိုင္သည္။ စပါးစိုက္ျပီးခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲနိုင္ သကဲ့သို႔ မစိုက္မီတြင္လည္း ပက္ဖ်န္းသံုးစြဲနိုင္သည္။ ေဆးကိုေပါင္း ျမက္၏ အရြက္နွင့္အျမစ္မ်ားက စုပ္ယူနိုင္သည္။

လိုက္နာရန္-

(၁)     သတ္မွတ္ေဆးညြွန္းအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

(၂)      ေဆးဖ်န္းျပီး(၂-၃)ရက္တြင္းေရျပန္သြင္းပါ။

(၃)      ေဆးဖ်န္းျပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ေျမၾသဇာက်ဲပက္ပါ။

(၄)      စပါးမွ လြဲ၍အျခားသီးနွံမ်ားတြင္ လံုး၀မသံုးစြဲရပါ။

အျခားမည္သည့္ေဆးနွင့္မွ်ေရာစပ္မသံုးစြဲရ။

သီးသန့္အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရကုသပါ။