အမ္- သိမ္း ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္- သိမ္း ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

ေဆးေဖ်ာ္စပ္ရန္အညႊန္း

ေဆး (၉) ဂရမ္ကို ေရ(၁) ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ သီးနွံတစ္ပင္လံုးကို အရြက္ေပၚနွင့္ အရြက္ေအာက္မ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ေဆးပ်ံ႕လြင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ နွံ႔စပ္စြာပက္ဖ်န္းပါ။

သီးနွံ

မိႈေရာဂါ

ေဆးဖ်န္းရန္အခ်ိန္ကာလ

ဂရမ္/ဧက

တစ္ဧကနႈန္း

စပါး

ပဲမ်ိဳးစံု

ငရုတ္ ၊ကြမ္း

အာလူး

ခရမ္းခ်ဥ္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီ စပ်စ္

လိေမၼာ္ ၊ ပန္းသီး သစ္ေတာ္သီး

ေရွာက္ ၊ သံပုရာ

ေျမပဲ   ပန္းမာလ္

ဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ

သံေခ်းေရာဂါ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္ေရာဂါ

ပင္နာက်ေရာဂါ၊ဆီစြန္းေရာဂါ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ

ပင္နာက်ေရာဂါ

ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ေတာက္တဲ့ျမီးေရာဂါ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ

မီလင္နိုေရာဂါ ပင္စည္ေခ်းဖတ္ေရာဂါ ၊ အသီးညိဳပုတ္ ၊ ပဲပပ္ေရာဂါ

ပင္နာက်ေရာဂါ

ရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ သံေခ်းေရာဂါ

သံေခ်းေရာဂါ

စပါးအနွံမ်ားဆံုးထြက္ေသာအခ်ိန္ ၊စပါးပန္းမပြင့္မီ (သို႔) ပန္းစတင္ပြင့္ခ်ိန္တြင္သံုးပါ။

အပင္ငယ္စဥ္မွစ၍ေဆးပက္ဖ်န္းနိုင္ပါသည္။

(၁၄) ရက္တစ္ၾကိမ္ေဆးပက္ဖ်န္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေစ့မွအပင္ေပါက္ျပီး ေရာဂါလကၡဏာာစတင္ ေတြ႕ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းပါ။

အေစ့မွအပင္ေပါက္ခ်ိန္မွ၍ (၇) ရက္ျခား ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ နွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ျခား၍ ေဆးပက္ဖ်န္းပါ။   ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍  

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၁၀ – ၁၄ ဂရမ္

ေရ (၁) ဂါလံ

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၁၆၀၀

၆၄၀ – ၉၆၀

၆၄၀ – ၉၆၀

၆၄၀ – ၉၆၀

ေဆးဖ်န္းျပီး(၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။