ၾသဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ား

 • Hyper Black Power

  ဟိုက္ပါဘလက္ – ပါဝါ

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း   သီးနွံအမည္   ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း   ပက္ဖ်န္းရမည့္ကာလ နွံစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ နို႔ရည္တည္ခ်ိန္ထိ (၂၀) ရက္ျခား ပဲမ်ိဳးစံုသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း (၃၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဆီထြက္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဝါ ၊ ဂံုေလွ်ာ္နွင့္ အမွ်င္ထြက္သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၃) ရက္သားအထိ (၂၀) ရက္ျခား   ဥစားသီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၇၀) ရက္သားအထိ (၁၀)ရက္ျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၂) ...
 • Hyper Amino Power

  ဟိုက္ပါအမိုင္နို – ပါဝါ

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္   ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း   ပက္ဖ်န္းရမည့္ကာလ နွံစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ နို႔ရည္တည္ခ်ိန္ထိ (၂၀) ရက္ျခား ပဲမ်ိဳးစံုသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း (၃၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဆီထြက္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဝါ ၊ ဂံုေလွ်ာ္နွင့္ အမွ်င္ထြက္သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၃) ရက္သားအထိ (၂၀) ရက္ျခား   ဥစားသီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၇၀) ရက္သားအထိ (၁၀) ရက္ျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၂) ...
 • Hyper Black Jade

  ဟိုက္ပါဘလက္ ဂ်ိတ္

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း နွံစားသီးနွံ ၊ ဆီထြက္သီးနွံ ၊ ပဲမ်ိဳးစံုနွင့္ ပန္းမန္လ္မ်ား ဟင္းစားဇြန္း ၅ ဇြန္း (၅၀ စီစီ) ဥစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း ၄ ဇြန္း (၄၀ စီစီ) ႏွစ္ရွည္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း ၆ ဇြန္း (၆၀ စီစီ)   အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ၁။        ဟိုက္ပါ ဘလက္ဂ်ိတ္(ဒ္) ကို သီးနွံမစိုက္မီ (၁၀) ရက္ခန္႔အလို ေျမျပင္စဥ္တြင္ ေရေဆး (၅၀)ႏႈန္းျဖင့္ပက္ဖ်န္းပါက ေျမတြင္းရွိအကိ်ဳးျပဳ အဏုဇီဝ ပိုးမ်ား အေရအတြက္မ်ားလာျပီး ေျမဆီလႊာ၏ ရုပ္ / ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား တိုးတက္လာပါသည္။ ၂။        သီးနွံမ်ိဳးေစ့ ၊ပ်ိဳးကိုင္းမ်ားအားမစိုက္မီ ေဆးရည္ (၅) စီစီကို ေရ (၁) ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ (၂)နာရီၾကာစိမ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းျခင္း ၊ အျမစ္ရွည္ထြက္မႈ ၊ ပြားမ်ားမႈေကာင္းေစျပီး အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈေကာင္းျခင္း ၊ သီးနွံအထြက္ျမင့္မားေစျခင္းတို႕ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ၃။        သီးနွံမ်ိဳးစံုအား အပင္ ...
 • Hyper Zeyo

  ဟိုက္ပါဇီးရိုး

    သီးနွံ တစ္ဧကလွ်င္အသံုးျပဳရမည့္ ေဆးပမာဏ သံုးစြဲနည္း စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါ ၊ဆီထြက္သီးနွံ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု။           ၁၀၀ ဂရမ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေရနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ဥ ၊အျမစ္နွင့္ နွစ္ရွည္သစ္သီးဝလံ           ၁၀၀ ဂရမ္   ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေရနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳရန္ ပန္းမန္ပင္မ်ား           ၁၀၀ ဂရမ္   ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေရနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳရန္ ေျမျပင္ခ်ိန္မွစ၍ ဟိုက္ပါဇီးရိုး ကို တစ္ပါတ္လွ်င္ (၁) ၾကိမ္ အသံုးျပဳပါ။ ေပါင္းသတ္ေဆး ၊ ပိုးသတ္ေဆး ၊ မႈိသတ္ေဆး ၊ အရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစစပ္အသံုးျပဳနိုင္သည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေျမဆီလႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ သဘာဝျဒပ္ပစၥည္း (Organic ...