ေတာင္သူပညာေပးဇာတ္လမ္းျဖစ္သလို ဖခင္ေမတၱာကိုလည္း ဒရာမာဆန္ဆန္ေလး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Marlarmyaing Annual Staff Meeting

 • Tricel and Profex
 • Tricel , M-Lander , Profect and Profect Super
 • Sulfex (Ma Shwe Shwe)
 • Nay Ywat Hlay 1515158S
 • Nay Ywat Hlay 161616 (ko Maung)
 • M-Pride
 • M-Mida & M 505
 • M-Landar and Tricel
 • Marlarmyaing Hyper
 • ko Yan Min Aung Matayar Township 1
 • Ko Nyi Win Tun (pathein)
 • Ko Htet Ko (Hyper Bloom)
 • Hyper Grow and Hyper Potash
 • Hyper Grow and Biokomine
 • Hyper Bloom 183318
 • Hyper Bloom ,M-Darzin
 • Hyper Bloom (Ko Thant Mandalay)
 • Hyper Bloom (Ko kaung ko ko Naing)
 • Darconale
 • Hyperbloom

ေတာင္သူမ်ားသတိထားေစခ်င္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးတြင္အသံုးျပဳေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ား ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုထဲမွ ျဖန္႔ခ်ီခ႔ဲၿပီး ေစ်းကြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေသာအခါ ပုဂၢလိကလက္ထဲသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ တရား၀င္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳခဲ႔ ပါသည္။ ထိုသို႕တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားခြင့္ျပဳေပးရာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ႕ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရရွိၿပီးမွ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ႔သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္ႏွစ္ေလ်ာ္ညီေသာ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ သစ္ကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ႔ၿပီး ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစိုက္ခင္းတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါဖ်က္စီးမႈမွ ကင္းေ၀း ေစရန္ႏွင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း မထိခိုက္ေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနရသည္။ ထိုသို႕သံုးစြဲရာတြင္ ေစ်းကြက္ထဲ၌ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကိုသာ သံုးစြဲ သင့္ေပသည္။ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေဆးဘူး / ေဆးထုပ္မ်ားတြင္ – ျမန္မာစာအညႊန္းပါရွိသျဖင့္ သံုးစြဲရမည့္ေဆးပမာဏကို လြယ္ကူစြာတြက္ခ်က္ ေဖ်ာ္စပ္ အသံုး ျပဳႏိုင္ျခင္း – အသံုးျပဳမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ မိမိစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံတြင္ ႏွိမ္နင္းလိုသည့္ ပိုး၊ေရာဂါ၊ ေပါင္း စသည္ တို႕အတြက္ အသံုးျပဳသင့္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ႏႈန္းထားကို လြယ္ကူစြာသိႏိုင္ျခင္း – သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္ကို ေဖၚျပထားသျဖင့္ သက္တမ္းလြန္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကို လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္ျခင္း – သီးႏွံမ်ား မခူးဆြတ္မရိတ္သိမ္းမီ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ အခ်ိန္ကာလ (PHI = Pre-Harvest Interval) ပါရွိသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးဓာတ္ႀကြင္းမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးဖ်န္းရက္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း – စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးျဖန္႕ျဖဴးေသာ ကုမၸဏီ၏လိပ္စာ ပါရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥႀကီးငယ္ေပၚေပါက္လာပါက ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အ လက္ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ ေစႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး၊ ျမန္မာစာအညႊန္းမပါေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ အလြယ္တကူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးေရာင္းသူ၏ အညႊန္း ေကာင္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကသည္။ တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကုိ လံုး၀ ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကုန္းတြင္းပိုင္းနယ္နမိတ္ ထိစပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားမွာ ျမန္မာစာအညႊန္းမပါရွိျခင္း၊ ေဆးဘူး / ေဆးထုပ္ထဲတြင္ မည္သည့္ အဆိပ္ရွိပစၥည္း မ်ားအား ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ မည္သည့္ေဆးႏႈန္းထားျဖင့္ ဖ်န္းရမည္ စသည္တို႕ကိုဖတ္ရႈ နားလည္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ မေတာ္တဆ အဆိပ္သင့္ေသာကိစၥရပ္တြင္မူ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူေသာ အသိေပးခ်က္မ်ား မပါရွိျခင္း၊ ပါရွိၿပီး မဖတ္တတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမရွိႏိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ထိုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ ဆံုးရႈံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေဆးဖ်န္းသူ၊ သီးႏံွစားသံုးသူ မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးကိုင္တြယ္သံုးစြဲသူမ်ား ေဆာင္ရန္ / ေရွာင္ရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိက မေဆြးေႏြးလိုဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား ကိုသာ အေလးထား ေဆြးေႏြးလိုသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးသည္ မည္ကဲ႕သို႕ပင္အစြမ္းထက္ေသာေဆးျဖစ္ေစကာမူ အသံုးျပဳသူ၏ မွန္ကန္စြာအ သံုးခ်မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆးထိေရာက္မႈ ရွိ / မရွိ ကြာျခားႏိုင္သည္။ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္နင္းရာ တြင္ ေရြးခ်ယ္ေသာေဆးမွန္ကန္မႈ၊ ေဆးႏႈန္းထားမွန္ကန္မႈ၊ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ ကိုက္ ေဆးဖ်န္းႏိုင္မႈတို႕သည္ အေရးပါလွသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားလံုးကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးအညႊန္းစာ (Label) တြင္ ေဖၚျပထားသျဖင့္ ေဆးအသံုးမျပဳမီ အညႊန္းစာအား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာမိႈမ်ားမွာ ေျမႀကီးထဲတြင္ေနထိုင္ၿပီး တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အရြက္ကိုဖ်န္းျခင္းထက္ ေျမႀကီးထဲသို႕ထည့္သြင္းျခင္း၊ မ်ိဳးေစ႔ကို လူးနယ္ျခင္းက ပို၍ ထိေရာက္သည္။ သီးႏွံသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးတစ္မ်ိဳးတည္းကုိ ဆက္တိုက္ သံုးစြဲမည့္အစား ေဆးေျပာင္းလဲ သံုးစြဲသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးပက္ဖ်န္းရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားသည္ နီးစပ္ရာေရေျမာင္းထဲမွ သန္႕ရွင္းမႈမရွိေသာေရ မ်ားျဖင့္ ေရာစပ္ကာပက္ဖ်န္းၾကသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး၏အာနိသင္ေလ်ာ့ျခင္း၊ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ေသာေရႏွင့္သာ ေရာစပ္ပက္ဖ်န္းသင့္သည္။ ထို႕အတူ အသံုးျပဳ ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးကရိယာ သည္လည္း မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္ရမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္လုပ္အား သက္သာလိုျခင္း၊ ပိုမိုထိေရာက္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး (၂)မ်ိဳး / (၃)မ်ိဳးအား မိမိဘာသာ ေရာစပ္၍ ဖ်န္းၾကသည္။ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာႏွင့္လည္း... read more

ဧျပီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဧျပီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ********************************************* စကားလက္ေဆာင္ ———————– ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျမင့္မားျခင္း၊ အပူဒဏ္ကိုျပင္းျပစြာခံစားရျခင္း၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးလြယ္ျခင္းမ်ားသည္ သစ္ေတာႏွင့္ေျမတြင္းသယံဇာတမ်ား အထိန္းအကြပ္မဲ့စီးပြားရွာခံရျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးဆက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလာရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖ်က္စီးသူအပါအဝင္ပညာတတ္ပုဂိၢဳလ္အားလုံးသိနားလည္ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုရာသီတြင္ ပညာတတ္မ်ားကဦးေဆာင္၍လူတစ္ဦးသစ္တစ္ပင္ ရွင္သန္ေအာင္စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုႏိုင္မွ အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ ဘဝျပန္လည္လွပသန္စြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ————————————- ႏွံစားသီးႏွံ – ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေႏြစပါး အဆံျပည့္ခ်ိန္၊ရင့္မွည့္ခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ႏွံစုတ္ပိုး၊ႏွံျဖတ္ပိုးႏွင့္ ယူဖရာ၊မိႈသီး၊ဘတ္တီးရီးယားေရာဂါမ်ားကို ကင္းေထာက္စစ္ေဆးပါ။ အမိုးအကာေအာက္အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေအာင္ စက္ကိရိယာအသုံးျပဳရိတ္သိမ္းပါ။လက္ရိတ္ေကာက္လိႈင္းမ်ား ငုတ္တုတ္ေထာင္ထားပါ။ ေႏြစပါးမ်ားပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သုံးပါ။ ေဒါင္းျမႇီးပ်ံ၊ေခြးျမီးပုတ္ျမက္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ အမ္-ေပါင္းႏွင့္ ႏွိမ္နင္းရန္အမ္ေပါင္းရွင္း၊စပိုင္တို့ကိုအသုံးျပဳပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ – သရက္၊ဒူးရင္း၊ပိန္းႏွဲ၊ငွက္ေပ်ာ၊ပန္းသီး၊သစ္ေတာ္၊စေတာ္ဘယ္ရီ၊ေထာပတ္မ်ားရင့္မွည့္ခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ အျမန္ရင့္မွည့္လိုပါက အီသရယ္ေဟာ္မုန္းကို အပင္ေပၚမွာပက္ဖ်န္းပါ။ ခူးျပီးအျမန္မွည့္လိုပါက အသီးရင့္မ်ား မီးခိုးမိႈင္းအုပ္ျခင္း၊ အသီးစိမ္းမ်ားၾကား အသီးမွည့္(၃%မွ၅%) ၾကားညွပ္ထည့္သြင္းျပီးမွ အုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ စားရကာနီး သစ္သီးဝလံမ်ားအေပၚ မည္သည့္ဓာတုပစၥည္းကိုမွ် အသုံးမခ်ရပါ။ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး – အခါမဲ့မိုး မည္မွ်ပင္ေကာင္းေကာင္း ယင္းကို အားကိုးျပီး သီးႏွံမစိုက္ပ်ိဳးပါနဲ့။ မိုးကာလသဘာဝေဘးမ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ပါ။ယင္းကို ကုစားႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစ့၊မ်ိဳးဆံမ်ားကို (၂)ဆမွ(၃)ဆ ပိုမိုေလွာင္ထားပါ။ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း – သီးႏွံလြတ္ဧရိယာမ်ား ေႏြထယ္ေရးခံထားပါ။ ေျမမ်က္နာျပင္ႏွင့္ စိမ့္ေျမာင္း၊ ပတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဂဝံေျမေစး၊ စနယ္ေျမေစးႏွင့္ လယ္ေျမျပာမ်ားကို ဆားေပါက္ေျမ၊သဲဆန္ေျမ၊ျပာမ်ိဳးစုံ ပဲစပါးေမွာ္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ေခ်းေဆြးမ်ားခ်ထား ျဖည့္ဆည္းပါ။ အီးအမ္ပက္ျဖန္းျပီး ေျမႏွင့္ျပန္အုပ္ထားပါ။ купить... read more

ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္ပ်ိဳးနည္း

ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေလးေတြသိထားသင့္တယ္။ ေႏြးေသာရာသီဥတမွာစိုက္ပါ။ ပူလြန္းေအးလြန္းရင္ အပင္ေပါက္ဖို့ ခဲရင္းပါတယ္။ ေရကို မနက္ပိုင္းေလာင္းေပးပါ။ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း —————– ခရမ္းခ်ဥ္ေစ့ကို ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ ပ်ိဳးဘမ္း (သို့) ေရမဝပ္တဲ့ေနရာမွာ ေျမေဆြး၊စက္ဖြဲျပာတို့ထည့္ျပီး ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ————– ပ်ိဳးသက္ တလ၊တလခြဲေလာက္ၾကာရင္ အစိုဓာတ္လံုေလာက္တဲ့စိုက္ခင္းမွာ ေျပာင္းစိုက္ႏိုင္ပါျပီ။ အပင္ျပဳစုျခင္း —————- စိုက္ပ်ိဳးျပီး (၂)ပတ္ေလာက္ၾကာရင္ ပင္ေျခေျမဆြျပီး ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးပါ။ အရင္ထြက္လာတဲ့ ေဘးတက္ ၂ကိုင္း၊၃ကိုင္းေလာက္ကို အသီးကိုင္းအျဖစ္ခ်န္ထားျပီး က်န္တဲ့ေအာက္ကေဘးတက္ေတြကို ျဖတ္ျပစ္ပါ။ က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ပိုးေတြကေတာ့ ေလွးပိုး၊ပ်ပ်ိဳး၊ယင္ျဖဴႏွင့္ သီးလုံးေဖာက္ပိုးေတြပါ။ ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ အမ္-ဖိတ္၊အမ္-ဒိုင္မီတို့ကိုအပင္သက္ တစ္လခြဲသားအထိသုံးႏိုင္ပါတယ္။ တစ္လခြဲေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ အမ္-ကလို႐ိုဆိုက္ပါ၊အမ္-ပါရီေဖာ့(စ္)၊ဒီစစ္ တို႕ကိုသုံးႏိုင္ပါတယ္။ ခူးဆြတ္ကာနီး တစ္ပတ္အလိုဆိုရင္ေတာ့ အမ္-ဘာမက္တင္၊အမ္-သိုက္အိုကဒ္တို့ကိုသုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ ခူးဆြတ္ရန္ ၂ရက္၊၃ရက္အလိုမွာေတာ့ ပရီဗာသြန္ကိုသုံးႏိုင္ပါတယ္။ သတိထားရမယ့္ ေရာဂါေတြကေတာ့ ေလာင္မည္း၊ ထိပ္ပုတ္၊ခါးရိေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္ျပီး ဒီေရာဂါေတြအတြက္ အပင္ငယ္စဥ္ အမ္ဒါဇင္၊ဘူဆန္စသည့္ ေဆးမ်ားအသုံးျပဳပါ။ ပင္သက္(၁)လမွ (၁)လခြဲေက်ာ္လွ်င္ အမ္အိုေဇး၊မမ္ကိုဇက္၊အမ္ဟက္ဇာေဆးတို့ကိုသုံးႏိုင္ပါတယ္။ စြတ္ခူးဖို့ (၇)ရက္အလိုမွာ က်ခဲ့ရင္ ဘဲလီဆိုက္ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲကာကြယ္ နိွမ္နင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေျမဩဇာထည့္သြင္းျခင္း —————————— ေျမဩဇာမ်ားအေနနဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္တစ္ဧကမွာ ေနရြက္လွ (၁၅-၁၅-၁၅ (သို့)၁၆-၁၆-၁၆)(၁/၄အိတ္)၊ယူရီးယား(၁/၄အိတ္)၊တီစူပါ(၁/၄အိတ္)၊ပိုတတ္(၁/၄အိတ္) တို့ကိုေရာစပ္သုံးႏိုင္ပါတယ္။ ခူးဆြတ္ျခင္း ————— ဆြတ္ခူးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပို့ေဆာင္ေရာင္းခ်မယ့္ေနရာအေပၚမူတည္ျပီး အသီးအေရာင္ကိုၾကည့္၍ဆုံးျဖတ္ပါ။ အေဝးပို့လွ်င္ အစိမ္းမွအစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့၍အျဖဴဘက္သမ္းလာခ်ိန္တြင္ ခူးပါ။ အနီးဆိုလွ်င္ အဝါသမ္းခ်ိန္တြင္ခူးပါ။ Here is a collection of places you can buy bitcoin online right... read more

မတ္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ကိုယ္ရကိုယ္ယူကိုယ္ဦးကိုယ္စားစိတ္ေနသေဘာထားအျပင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားကိုယ္က်ိဳးစီးပြားၾကီးထြားေနသမွ် လယ္ယာကဏၬယခင္ကအတိုင္းသာရွိမည္။ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္သူအားလုံး အက်ိဳးတူ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝခံစားႏိုင္ရန္ လက္ေတြ့အစီအမံပါမွသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေရႊေခတ္သန္းေစမည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ————————————- ႏွံစားသီးႏွံ – ေႏြစပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ မိုးေလလြတ္ရန္ႏွင့္ အသီးျဖိဳင္ေစရန္ သိုင္အိုယူရီးယား ဇီဝစူပါ မာလ္တီေကရြက္ဖ်န္းေျမဩဇာမ်ားႏွင့္ ပက္ဖ်န္းႏိႈးဆြပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ေႏြစပါးဧရိယာမ်ားေျမယာျပဳျပင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရြက္ေလွကြန္ပလက္၊ ယူရီးယား၊ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို သဘာဝေျမဩဇာမ်ားႏွင့္ (၁:၃) ေရာစပ္ျဖည့္သြင္းေပးပါ။စပါးအပင္ေပါက္ျပီးစတြင္ အမ္-ေပါင္းေဆးျဖင့္ ေပါင္းျမက္မ်ားအုပ္သတ္ေပးပါ။ ေႏြစပါးမ်ားပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သုံးပါ။ ေဒါင္းျမီးပ်ံ၊ေခြးျမီးပုတ္ျမက္မ်ား မွ ကာကြယ္ရန္ အမ္ေပါင္း ႏွိမ္နင္းရန္ အမ္ေပါင္းရွင္းကို စပါးသက္တမ္းတလမတိုင္မီ အသုံးျပဳပါ။ စက္မႈသီးႏွံ- ရာဘာပင္မ်ား ရြက္သစ္ေဝပါက အေစးျပန္လွီးပါ။ ေရေပးႏိုင္ပါက တပတ္တၾကိမ္ ေရဝဝေပးသြင္းပါ။ ေရမေပးႏိုင္ပါက ရြက္ေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္၊ ေကာက္႐ိုး၊ ပလပ္စတစ္မ်ိဳးေဘာင္ကာမ်ားျဖင့္ ရြက္ဖ်ား စက္မႈသီးႏွံ- ရာဘာပင္မ်ား ရြက္သစ္ေဝပါက အေစးျပန္လွီးပါ။ ေရေပးႏိုင္ပါက တပတ္တၾကိမ္ ေရဝဝေပးသြင္းပါ။ ေရမေပးႏိုင္ပါက ရြက္ေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္၊ ေကာက္႐ိုး၊ ပလပ္စတစ္မ်ိဳးေဘာင္ကာမ်ားျဖင့္ ရြက္ဖ်ားပတ္လည္ေအာက္ဖုံးကာေပးပါ။ ဆီအုန္း၊ၾကံ၊ေကာ္ဖီ၊ကိုကိုးသီးႏွံမ်ား ႂကြက္၊ေပြး၊ျခ၊ပုရစ္၊ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း၊ေျမေအာင္းပိုးမ်ားကင္းေထာက္ႏွိမ္ႏွင္းပါ။အမ္-ျဖဴရန္၊ဆဲလ္ေဖါစ့္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳပါ။ပလပ္စတစ္မီး႐ိႈ့ျပီးမီးခိုးအားတြင္းမ်ားအတြင္းမႈတ္သြင္းျပီးတြင္းအလုံပိတ္ထားပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ – စပ္မ်ိဳးသစ္ခြ၊သဇင္၊ပိန္းပန္းႏွင့္ အိုးစိုက္အလွပင္ငယ္မ်ား၊ပ်ိဳးပင္ငယ္မ်ား နံနက္ေနေရာင္ျခည္ကိုသာခံယူပါ။ တေန့တစ္ၾကိမ္ ေဆးဖ်န္းပုံး (သို့မဟုတ္) အေပါက္ေသးေရပန္းခရားႏွင့္ေရေလာင္းပါ။အိုးမရွိေသာဗင္ဒါသစ္ခြမ်ားတေန့(၂)ၾကိမ္ေလာင္းပါ။ရြက္သားမ်ားရွုံ့ျခင္း၊ဝါျခင္းမရွိပါေစႏွင့္။အပူဒဏ္မွခုခံႏိုင္ရန္ အမိုင္ႏိုပါဝါတပတ္တၾကိမ္ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။မြန္းလြဲႏွင့္က်ေနကိုလုံးဝမခံရပါေစႏွင့္။ 2017 toyota... read more

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

– ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝင္းက်င္အရ ကာယစြမ္းရည္ျပည့္ဝၾကံ့ခိုင္ျပီး ျဖစ္ၾကသည္။ ဘြဲ့ရမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကလွ်င္ ဥာဏစြမ္းရည္ပါ တိုးတက္ပိုင္ဆိုင္လာၾကမည္။ ဘဝတြက္တာ ကာယေရာ ဥာဏပါႏွစ္ျဖာႀကိဳးကုတ္အားထုတ္တတ္မွသာ အသိပညာ မခ်ိဳ႕တဲ့ေသာတကယ့္ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကမည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွံစားသီးႏွံ – မိုးစပါးမွ ရိုးျပတ္မ်ားအား ပိုးမႊားေရာဂါမက်ခဲ့လွ်င္ မီးလုံးဝမ႐ိႈ့ပါႏွင့္။ အီးအိမ္၊ အိုင္အမ္ ဇီဝေဖ်ာ္ရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းကာ ထယ္ထိုး ေျမျမႇဳထားပါ။ အလားတူ အျခားသီးႏွံပင္ၾကြင္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ထားပါ။ေႏြစပါးတြင္ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္၊ ေက်ာက္ဆူး၊ၾကက္္သြန္ျမိတ္၊ဆစ္ပိုးႏွင့္ နီမတုတ္ေရာ္ဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္သည္။အမ္-ဖိတ္၊ ေပ့စ္ေဆးမ်ားျဖင့္ၾကိဳတင္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ထားပါ။ဂုတ္က်ိဳး၊ရြက္ဖုံးပုတ္၊ရြတ္ညိဳေျပာက္ေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္သည္။အမ္-မီသိုေမာ့ဘူဆန္ေဆးမ်ားျဖင့္ ၾကိဳတင္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ထားပါ။ေႏြစပါးမ်ား ပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သုံးပါ။ေဒါင္းျမီးပ်ံ၊ေခြးျမီးပုတ္ျမက္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အမ္-ေပါင္း ႏွင့္ ျမက္မေပါက္မီ ပက္ဖ်န္းအုပ္ကာေပးပါ။ ပဲမ်ိဳးစံု – ငေျမွာင္ေတာင္၊ပြင့္ေထြးပိုး၊ သီးေတာင့္ထိုးပိုးမ်ား က်ေရာက္တတ္သည္။အမ္-ကလိုဆိုက္ပါေဆးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းႏွိမ္နင္းပါ။ ငေျမွာင္ေတာင္ကို လက္ျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္း၊ေနဝင္ခ်ိန္ၾကိဳးတန္း႐ိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္သည္။ဖားဥမိႈ၊သံေခ်း၊ရြက္ေျခာက္၊ မွည့္ေျပာက္စြန္းေရာဂါမ်ားဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။အမ္-ဟက္ဇာ၊ဒီကိုေနးေဆးမ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းႏွိမ္နင္းပါ။စိုက္ခင္းကိုတပတ္ႏွစ္ၾကိမ္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါ။ပိုးမႊားေရာဂါျဖစ္စတြင္ေတြ့ရပါက ေဆးအသုံးျပဳမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီးပင္ပန္းမႈသက္သာကာသီးႏွံထြက္ကို မထိခိုက္ေစပါ။ မိတ္ေဆြပိုးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ျပီး ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ – သရက္၊ပိႏၷဲ၊ကြၽဲေကာ၊ ဒူးရင္း၊နဂါးေမာက္၊လိေမၼာ္၊ သစ္သီးပင္မ်ား အေရာင္လွ၊ အရည္ရႊမ္းရန္ခူးကာနီး တပတ္အလို အျပာေရာင္အိတ္စြပ္ေပးပါ။အေစ့ထိုးက်ိဳင္း၊အသားထိုးပိုးမွ ကာကြယ္ရန္ အဝါေရာင္ အိတ္စြပ္ေပးပါ။ သီးထိုးယင္အားကာကြယ္ရန္ မီသိုင္းယူဂ်ီေနာျဖင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္၍... read more

Boom Flower ရြက္ျဖန္း ေျမၾသဇာ အရည္ မိတ္ဆက္ပြဲ

မာလာျမိဳင္ကုုမၼဏီလီမိတက္ ၏ ကုုန္ပစၥည္းသစ္ ျဖစ္တဲ့ Boom Flower ရြက္ျဖန္း ေျမၾသဇာ အရည္ မိတ္ဆက္ပြဲကိုု ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန ့ , Summit Park View Hotel တြင္ ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။... read more

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြက္ မာလာျမိဳင္ရဲ ့ စကားလက္ေဆာင္

– ပညာေခတ္တြင္ ေက်းလက္ လူငယ္မ်ား ဥာဏ္ပညာတိုုးပြားကာ ဘိုုးဘြားအေမြ လယ္ယာ ေျမ ကိုု ဆင့္ကမ္းဆပြား တိုုးတက္ေအာင္ ၾကံဆၾကိဳးစားရင္း ကုုန္ထုုတ္စြမ္းအားမွာ ဝင့္ၾကြားႏိုုင္ၾကပါေစ ။ *** လယ္ယာဥယ်ာဥ္ လုုပ္ငန္းစဥ္ *** ” ႏွံစားသီးႏွံ” – မိုုးထြက္စပါး ၊ ဂ်ံဳေျပာင္း ၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ စားဆံမ်ား ေလွာင္ထား သည့္ ေနရာအစိုုဓာတ္ ႏွင့္ အပူခ်ိန္ စစ္ေဆးပါ။ အထက္ေအာက္လွန္ေပးပါ။ ပိုုးမႊာသန္ ့ရန္ ဆဲလ္ေဖါစ္ အဆိပ္ေငြ ့ေဆးအသံုုးျပဳပါ။ – ေဆာင္းစိုုက္ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္းသီးႏွံခင္းမ်ား ၊ ငေျမာင္ေတာင္ ၊ ပင္စည္ေဖာက္ ၊ ဖူးထိုုးပိုုး ၊ ရြက္စားက်ိဳင္းမ်ား က်ေရာက္တက္သည္။ အမ္-ဒိုုင္မီပင္လံုုးျပန္ ့ေဆးျဖင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ပက္ျဖန္းထားပါ။ – ေႏြစပါးမ်ား ပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သံုုးပါ။ ေဒါင္းျမီပ်ံ ၊ ေခြးျမီးပုုတ္ျမက္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အမ္-ေပါင္းႏွင့္ ျမက္မေပါက္မီ ပက္ျဖန္းကာ အုုပ္ေပးပါ။ ” ပဲမ်ိဳးစံုု ” – မတ္ပဲ ၊ ပဲတီစိမ္းတိုု ့တြင္ ယင္ျဖဴမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္အက်မ်ားလာေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ပင္စည္ထိုုးယင္မ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါ ေတြ ့ရတက္ပါသည္။ အမ္-မီဒါျဖင့္ ၾကိဳတင္ပက္ျဖန္း ကာကြယ္ႏိုုင္ပါတယ္။ အမ်ားစုုေပါင္း၍ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ ပင္ပိုုင္းၾကီးထြားခ်ိန္ျဖစ္၍ အရြက္ ၊ အကိုုင္း ၊ ပင္စည္ၾကီးထြား ျပန္ ့ကားရန္ ဟိုုက္ပါဂရိုုး ( ၃၀:၁၀:၁၀) ကိုု ပန္းမပြင့္မီ အနည္းဆံုုး (၃) ၾကိမ္ ပက္ျဖန္းပါ။ ဘြန္းဖလားဝါးရြက္ျဖန္းကိုု အပင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖည့္စြက္ သံုုးစြဲပါ ။ ” ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ ” ပြင့္သီးခ်ိန္ထြားဆဲ သရက္ ၊ ဒူးရင္း ၊ ပိႏၵဲ ၊ ေထာပတ္ ၊ လိေမၼာ္ ၊ ၾကက္ေမာက္ သီးႏွံမ်ား ေနရြက္ေလွပိုုတက္ ႏွင့္ တီစူပါ ေျမၾသဇာ ေျမခံတြင္... read more

ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ (မလွိဳင္ျမိဳ ့နယ္၊ ေက်ာင္းစုေက်းရြာ)

၁၁.၁၂.၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ( တနဂၤေႏြ ) ေန ့၊ မလွိဳင္ျမိဳ ့နယ္၊ ေက်ာင္းစုေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေတာင္သူဦးေရ ၁၇၀ မွ တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္သူစိုုက္ခင္းရွင္ အားလံုုးကိုု မာလာျမိဳင္ ကုုမၺဏီလီမိတက္ မွ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။... read more

” ဒီဇင္ဘာလ အတြက္ မာလာျမိဳင္ရဲ ့ စိုုက္ပ်ိဳးေရး နည္းလမ္း အၾကံျပဳခ်က္ “

(၁) သက္လတ္ႏွင့္ သက္ၾကီးစပါးမ်ားကိုရိတ္သိမ္းရန္(၂)ပတ္အလိုတြင္ ေရေျပာင္လႊတ္ပါ။ ရိတ္သိမ္းျပီး ေကာက္လွုိင္းမ်ားကို ကန္သင္မ်ားေပၚၾကာရွည္ပံုမထားပါႏွင့္။ တက္ႏိုင္သမွ် စက္ကိရိယာအသံုးျပဳ၍ အမိုးအကာေအာက္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေစကာ ၾကာရွည္သိုေလွာင္ပါက အစိုဓါတ္ ၁၃% ထက္မမ်ားရေအာင္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ပါ။ (၂) သရက္ပြင့္မ်ား ႏွင္းခါးရိုက္ျခင္းမွ သက္သာေစရန္ နံနက္(၂း၀၀) နာရီမွ (၆း၀၀) နာရီအတြင္း မီးခိုးမွုိင္းအျပည့္တိုက္ပါ။ ကန္ ့ႏွင့္ထံုးပါေသာ ေဆးမ်ားပက္ျဖန္းထားပါ။ အပြင့္ေႀကြမွုသက္သာေစရန္ လစ္တိုဇင္ကိုသံုးစြဲပါ။ ကၽြဲေကာ၊ သံပုရာ ၊ မာလကာ ၊ သေဘာၤႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိ္္မ္ ေရအျပည့္အဝေလာင္းပါ။ အျမစ္ဇုန္တစ္ဝိုက္ ေျမကိုမၾကာခဏ ဆြေပးပါ။ (၃) ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ပင္စည္ထိုးပိုး၊ ပြင့္ေထြးပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုးႏွင့္ခါးရိေရာဂါ၊ အျမစ္ပုတ္ေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တတ္သည္။ ကင္းေထာက္စစ္ေဆး၍ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။ ေနၾကာသီးႏွံကို ႏွစ္ပတ္သားမွစ၍ အပင္ၾကီးထြားရြက္ျဖန္းမ်ား ပက္ျဖန္းပါ။ ေရ (၄) ဂါလံ၊ ယူရီးယား (၅)က်ပ္သားေရာစပ္ျပီး၊ အျမစ္ဇုန္တစ္ဝိုက္ေလာင္းေပးပါ။ ၾကက္ေခ်းစုခ်ိန္မွစ၍ အပြင့္အသီးအရြက္မ်ားပက္ျဖန္းပါ။ (၄) သဖင္ပန္းမ်ား အရြက္ခ်ခိ်န္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းေစာေစာပြင့္လိုပါက ဥစိမ္းမ်ား ေပၚဟိုက္ပါပိုတက္၊ သိုင္အိုယူရီးယား၊ ဟိုက္ပါဟီးရိုးမ်ား ပက္ျဖန္းအသံုးျပဳပါ။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ေနာက္က်လိုပါက ဂ်စ္ဘရယ္လင္ ၊ ဘလက္ဂ်ိတ္မ်ား ပက္ျဖန္းအသံုးျပဳပါ။ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူပါ။ သစ္ခြ၊ ပိန္းပန္းမ်ားတြင္ အုန္းဆ၊ ဖန္းခက္ေျခာက္မ်ား အျပည့္အဝ အလဲလွယ္ျဖည့္သြင္းပါ။ အပြင့္အသီးရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာ တစ္ပတ္ႏွစ္ၾကိမ္သံုးစြဲပါ။ ဒန္ဒရိုႏွင့္ကတ္တလီယာမ်ိဳးမ်ား တစ္ေန ့တစ္ၾကိမ္ ၊ ဗင္ဒါမ်ိဳးမ်ား တစ္ေန ့(၂)ၾကိမ္ ေရမွုန္ေရမႊားျဖန္းေပးပါ။ (၅) ႏွင္းဆီပင္မ်ားတြင္ မန္က်ည္းရြက္ေဆြးႏွင့္ ျမင္းေခ်းေဆြးမ်ား အထူးျပဳသံုးစြဲပါ။ ပင္ကိုင္းႏွင့္ပြင့္ကိုင္းရရွိရန္ စနစ္တက်ကိုင္းျဖတ္ကိုင္းကူးပါ။ အိုးစိုက္ပန္းပင္မ်ား (၂)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေျမခံလဲလွယ္ေပးပါ။ အိုးၾကီးႏွင့္လဲလွယ္ေပးပါ။ ပင္ကပ္ အႏြယ္အိုးစိုက္သစ္ခြမ်ားတြင္ ၄လက္မ အခ်င္းအိုးထက္မၾကီးရ။ (၇) ပင္ထက္မပိုေစရ။ ပင္ပြားမ်ားလာပါက... read more
မာလာျမိဳင္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္တို ့အတြက္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ အေနနဲ ့ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ၊ ေတာင္သူလယ္ယာရွင္တို ့ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲမ်ား ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း တို ့ကို မာလာျမိဳင္ရဲ ့စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဆရာဦးသန္းဝင္းမွ အပတ္စဥ္ ေျဖၾကား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက႑ေလးမွာ ပါဝင္လိုပါက မိမိေမးျမန္းလိုသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲမ်ားကို ” ေမးခြန္း ၊ မိမိ အမည္ႏွင့္ ေဒသ ” တို ့ကို Comment တြင္ ျဖစ္ေစ ၊ message တြင္ ျဖစ္ေစ ေရးသား ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားထဲမွာ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းကို ဆရာ ဦးသန္းဝင္းႏွင့္ ရုပ္သံေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေမးျမန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ခါ စုစည္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္မွာ လြင့္တင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Page-5Agricultural Inputs
Page-9
Page-35
To become a leading company in Agricultural Input Industry which can satisfy the actual needs of Myanmar farmers and ultimately uplift the well-being of stakeholders in Agricultural Input Industry.   ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုက႑ကို ဦးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းႏိုင္ျပီး၊ ယင္းတို႔၏ လူေနမႈ႕ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာရမည္။   MLM-LOGO-11
To obtain 10% shares in Myanmar agricultural input industry by means of excellent product and service qualities by 2020.   စဥ္ဆက္မျပတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ကာ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၁၀% ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ မပိတ္မီ ကာလအတြင္း ရရွိရမည္။    
 1. “မာလာျမိဳင္” ဟုဆိုလ ွ်င္ “ယဥ္ေက ်းေသာ၊ ရိုးသားေသာ၊ မိသားစုဆန္ေသာ၊ အမ်ားအက ်ိဳးျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္” ဟု အမ်ားအျမင္တြင္ ပံုရိပ္ထင္ရမည္။
 2. “လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အေလးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္” ျဖစ္ရမည္။
 3. “ေဖာက္သည္အေပၚ အျမဲသစၥာရွိျပီး ယင္းတို႔၏ အက ်ိဳးကို အစဥ္ေရွးရႈေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္” ျဖစ္ရမည္။
 4. “ေစ်းကြက္တြင္း ေစ်းႏႈန္းကို ပဓာနထား ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေစတနာႏွင့္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာအေျဖ (Solution Base) ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း”ကိုအေျခခံကာ ရပ္တည္မည္။
 5. “တင္သြင္း၊ ထုပ္ပိုး၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံ” ႏိုင္ရမည္။
 1. Marlarmyaing will always stand for “an entity with politeness, humbleness, family-spirited and social contribution”.
 2. Marlarmyaing will always encourage “Human Resource Development and Innovation”.
 3. Marlarmyaing will always have “integrity on customers and continuously look for their well-being”.
 4. Marlarmyaing will always “compete in market not based on price-war, but on mindfulness and solution-based”.
 5. Marlarmyaing will always guarantee “the quality of its products and services”.
မာလာျမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၁)
ကၽြန္းေတာလမ္းႏွင့္ နာနတ္ေတာလမ္းေထာင့္
ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္
Yangon Division

Retail Center, Marlarmyaing Agricultural Sales Center

မာလာျမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၃)
ည (၈၂) ယုဇနလမ္း , ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု, မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္
Yangon

Marlarmyaing agricultural sales centre (3), Marlarmyaing

မာလာျမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၂)
နတ္ေမာက္လမ္း ေျမပေဒသာကၽြန္း
(ဂ်ပန္သံရံုးႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)
ဗဟန္းျမိဳ့နယ္

Marlarmyaing agricultural sales centre (2), Marlarmyaing

T2-7 ၊ ပလဲလမ္း ၊ ၃၁ × ၃၂ လမ္းနွင့္ ၇၇× ၈၈ လမ္းၾကား ၊ မႏၱေလး ၊ 02-30780 , 02-30790 Mandalay Division

Retail Center, Marlarmyaing Agricultural Sales Center