စီဂ်ီေနး ၆၀ % အီးဒဗလ်ဴ

စီဂ်ီေနး ၆၀ % အီးဒဗလ်ဴ
သီးနွံ ေပါင္းအမ်ိဳးအစား ေဆးဖ်န္းရန္ အခ်ိန္ ႏႈန္းထားဧက (လီတာ/ဧက)
    စပါး ကေတာက္ဆတ္ ၊ မႈိနတို ၊ ပန္းေတာ္ျဖဴ ၊ ထိကရုန္း ၊ ေပါင္းေလးညွင္း ၊ ျမက္ မံုညင္းအစိမ္း ၊ ျမက္ကြမ္းသီးၾကီး ၊ ျမက္သီး ၊ ဘဲစားျမက္ ၊ ျမက္ခါး ၊ ျမက္ခ်ိဳ ၊ ေဒါင္းျမီးပ်ံ   စိုက္ျပီး (၅/၇) ရက္ အၾကာ စိုက္ျပီး (၁၀/၁၄) ရက္ အၾကာ ၁ လီတာ (ေဆးဖ်န္းခ်ိန္) ေျမသားစိုစြတ္ေနရမည္။ ၂-၄ လီတာ (ေဆးဖ်န္းျပီး ၂/၅ ရက္အၾကာ ေရသြင္း ထားပါ) ေရကို ၁၀ ရက္ ခန္႔ထားပါ။

 

  • ေဆးမဖ်န္းမီ (သို႔) ေဆးဖ်န္းျပီး (၇) ရက္အတြင္း ပိုးသတ္ေဆးမဖ်န္းရ။
  • ေဆးဖ်န္းျပီး အရြက္မ်ားဝါလာေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ရပါ။
  • ေရလႊမ္းျပီး တစ္ပတ္အၾကာ ျပန္ေကာင္းပါမည္။