ခရုသတ္ေဆးမ်ား

  • M-Mostox 5 %G

    ေမာ့(စ္)ေတာ႔ဇ္ ၅ % ဂ်ီ

        သီးနွံ ဖ်က္ပိုး ႏႈန္းထား (ကီလိုဂရမ္ / ဧက) မွတ္ခ်က္ စပါး အလွစိုက္ခင္းပ်ိဳးခင္း ခရု / ပက္က်ိ ၁၀ ညေန ေနက်ခ်ိန္ (သို႔) ညအခ်ိန္တြင္ ေရသြင္းျပီး ၄.၅  – ၆ ဂရမ္ကို ၃ မီတာပတ္လည္တိုင္းတြင္ ေျမမ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ခ်ေပးပါ။   အသီးမ်ား အပင္ပတ္လည္တိုင္းတြင္ ၁၀ ဂရမ္ခ်ေပးပါ။   စပါး   ခရု   ၂.၄၃ (၁) မီတာပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ခရုအေကာင္ေရအမ်ားဆံုး (၈) ေကာင္နွင့္ အထက္ေတြ႕ရွိပါက သံုးဆြဲရန္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ ၁.၈၂ (၁) မီတာပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ခရုအေကာင္ေရအမ်ားဆံုး (၈) ေကာင္ ေအာက္ ေတြ႕ရွိပါက သံုးဆြဲရန္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ ေဆးဖ်န္းျပီး ၁၂ နာရီၾကာမွသာ ကြင္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္ရပါမည္။ အသံုးျပဳနည္း ခရုမ်ားစြာက်ေရာက္ေနပါက စိုက္ခင္းထဲတြင္ မ်ိဳးေစ့မစိုက္မီ ၅ ရက္အလိုတြင္ ေရကို ၅ စင္တီမီတာအနက္ခန္႔ ၂၄ နာရီလံုးေရသြင္းထားပါ။ မ်ိဳးေစံမက်ဲမီ ၄ ရက္အလို ညေနပိုင္း ေနက်ခါနီးတြင္ ေဆးခဲမ်ားကို အကြက္ထဲသို႔က်ဲပက္ေပးပါ။ ေဆးက်ဲပက္ျပီးေသာအခါ ေရကို ၃ ရက္ခန္႔သြင္းထားျပီးမွသာ စပါးေစ့ကို ပက္က်ဲရပါမည္။ ခရုအနည္းငယ္သာက်ေရာက္ေနပါက စိုက္ခင္းထဲတြင္ မ်ိဳးေစ့မစိုက္မီ ၅ရက္အလိုတြင္ ...
  • SIPUTOX 5%G

    စီပူေတာ့ ၅ % ဂ်ီ

      သီးနွံ ဖ်က္ပိုး ႏႈန္းထား (ကီလိုဂရမ္/ဧက) မွတ္ခ်က္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အလွစိုက္ခင္းပ်ိဳးခင္း ခရု / ပက္က်ိ ၁၀ ညေန ေနက်ခ်ိန္ (သို႔) ညအခ်ိန္တြင္ေရသြင္းျပီး ၄.၅ – ၆ ဂရမ္ကို ၃ မီတာ ပတ္လည္တိုင္းတြင္ ေျမမ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ခ်ေပးပါ။ အသီးပင္မ်ား အပင္ပတ္တြင္ ၁၀ ဂရမ္ခ်ေပးပါ။       စပါး       ခရု ၂.၄၃ (၁) မီတာပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ခရု အေကာင္ေရအမ်ားဆံုး (၈) ေကာင္နွင့္ အထက္ေတြ႔ရွိပါက သံုးစြဲရန္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။   ၁.၈၂ (၁) မီတာပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ခရုအေကာင္ေရအမ်ားဆံုး (၈) ေကာင္ေအာက္ ေတြ႔ရွိပါက သံုးစြဲရန္ ႏႈန္းထားျဖစ္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းျပီး ၁၂ နာရီၾကာမွသာ ကြင္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္ရပါမည္။ အသံုးျပဳနည္း ခရုမ်ားစြာက်ေရာက္ေနပါက စိုက္ခင္းထဲတြင္ မ်ိဳးေစ့မစိုက္မီ ၅ ရက္အလိုတြင္ ေရကို ၅ စင္တီမီတာ အနက္ခန္႔ ၂၄ ...