ဆီးရီးယက္(စ္) ၁၀ % ဒဗလ်ဴပီ

ဆီးရီးယက္(စ္) ၁၀ % ဒဗလ်ဴပီ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း              (၄) ဂါလံဝင္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၆-၁၀) ဂရမ္ႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္ပါ။

သီးနွံ သံုးစြဲရန္အခ်ိန္ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစား ႏႈန္းထား (ဂရမ္/ဧက)
  စပါး   ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ျပီး ၅-၇ ရက္ အတြင္းအသံုးျပဳပါ။ (တစ္ရာသီ-တစ္ၾကိမ္ ထက္ပိုမဖ်န္းသင့္ပါ။)   ကေတာက္ဆတ္ ေပါင္းေလးညွင္း ျမက္မံုညွင္းအဝါ ျမက္ကြမ္းသီးေလး တလိုင္းေခါင္း ကေခ်သည္ျမက္ ဘဲစာျမက္       ၆၀ – ၁၀၀

အသံုးျပဳပံု – ေရအနက္ ၃ စင္တီမီတာရွိရမည္။ ေနာ္ဇယ္ေခါင္းျဖဳတ္၍ ေဆးဖ်န္းတံျဖင့္သာစိုက္ခင္းေရမ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ပက္ဖ်န္းပါ။ေရအနက္ ၃ စင္တီမီတာကို (၇) ရက္ထိန္းပါ။

ေဆးဖ်န္းျပီးျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရမည့္ကာလ – ေဆးဖ်န္းျပီးသည္နွင့္ ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာအရကုသပါ။