စူပါစတစ္ကာ

စူပါစတစ္ကာ

အရည္အေသြး

၁။        စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားတြင္ အထူးအလိုအပ္ဆံုးအရာတစ္ခုသည္ စူပါစတစ္ကာျဖစ္သည္။

၂။        အပင္အတြက္ အက်ိဳးပိုမိုရွိေစနိုင္သည့္ ေကာ္နွစ္မ်ိဳးကိုေရာစပ္ထားျပီး အပင္၏ ဇီဝကမၼေဗဒဆိုင္ရာကို

           မထိုက္ခိုက္နိုင္ပါ။

၃။       အပင္မ်ားအေပၚတြင္ဖ်န္းျပီး ဓါတ္ၾကြင္း အာနိသင္မက်န္ျခင္းေၾကာင့္စားသံုးသူမ်ားအား  ေဘးအႏၱရယ္မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။

သံုးစြဲရန္ေဆးႏႈန္းထား

 –            ေရ (၁) ဂါလံနွင့္ေဆး (၅) စီစီ (လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္း) ေရာစပ္၍ ပက္ဖ်န္းပါ။

–             (မိမိအသံုးျပဳမည့္ ေရ၏ (၁/၃) သံုးပံုတစ္ပံုနွင့္ စူပါစတစ္ကာေရာစပ္ျပီးလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ၊

               မႈိသတ္ေဆး ၊ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာနွင့္  စိတ္ခ်စြာ တြဲဖက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးထူးေစပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

၁။        အပင္ေပၚေဆးဖ်န္းျပီးလွ်င္ အပင္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးေဆးထိညီညာျပီး ၊ ပ်ံ႕နွံ႔မႈလြယ္ကူပါသည္။

၂။        အရြက္ ၊ အပြင့္ ၊ အသီးမ်ားကို အေရာင္ေသြးေတာက္ပေစျပီး သီးနွံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

၃။        ပိုးသတ္ေဆး ၊ မႈိသတ္ေဆး ၊ အရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာနွင့္ စိတ္ခ်စြာ တြဲဖက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးထူးေစပါသည္။

၄။        အပင္ေပၚတြင္ ပိုးသတ္ေဆးတြဲကပ္အားေကာင္းသျဖင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားကို အေသျမန္ေစပါသည္။

၅။        အပင္ေပၚတြင္ ပိုးသတ္ေဆး ၊ မႈိသတ္ေဆး မ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာစြဲေနသျဖင့္ ေဆးဖ်န္းအၾကိမ္  ေလ်ာ့နည္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

၆။        စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ျပီး အပင္ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မရွိပါ။

၇။        ေဆးတြဲကပ္အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေဆးဖ်န္းျပီးမိုးေရနွင့္ ေဆးမ်ား အလြယ္တကူ ပါမသြားပါ။

၈။        မိုးရာသီတြင္ မျဖစ္မေနသံုးစြဲပါ။