အမ္ – သိုင္အိုကဒ္ ၃၇.၅ % အက္(စ္) စီ

အမ္ – သိုင္အိုကဒ္ ၃၇.၅ %  အက္(စ္) စီ

ေအာက္ပါအညြွန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ (ေရ (၄) ဂါလံဝင္ေဆးဖ်န္းတစ္ပံုးလွ်င္ (၅၀ – ၁၅၀ ) ဂရမ္ႏႈန္း)

သီးနွံအမည္

ဖ်က္ပိုး နႈန္းထား

(စီစီ / ဧက)

ဝါ ရြက္စားခူ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ နွာတံရွည္က်ိဳင္း ၊ ဝါဂြမ္းပိုးနီေကာင္ ၄၀၀ – ၈၀၀
ႀကံ ပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ေခါင္ညြန္႔ထိုးပိုး ၄၀၀ – ၈၀၀
ပဲမ်ိဳးစံု ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ေလွက်ိဳင္း ၊ ပဲေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ပဲဂ်ပိုးစိမ္း ၂၅၀ – ၅၀၀
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္ပိုး ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ေလွကိ်ဳင္း ၂၅၀ – ၅၀၀
ေျမပဲ ၊ နွမ္း ၊ ေနၾကာ ငေျမွာင္ေတာင္၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္ပိုး ၊ နွမ္းေစ့စုပ္ ၊ ဂ်ပိုး ၊ သီးလံုး ေဖာက္ပိုး ၊ နွမ္းဖလံ ၊ နွမ္းက်ိဳင္းနက္ ၊ ပိုးနဂါး ၂၅၀ – ၅၀၀
သစ္သီးပင္မ်ား ရြက္စားခူ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၄၀၀ -၈၀၀
စပါး ဆစ္ပိုး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ နွံစုပ္ပိုး ၂၅၀ – ၅၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွသာ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာအရကုသပါ။