ၾတိဳင္ဆဲ ၂၀ % အီးစီ

ၾတိဳင္ဆဲ ၂၀ % အီးစီ

ေဆးသံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံ

ဖ်က္ပိုး

ေရ(၁)ဂါလံ

ေဆးနႈန္း(စီစီ)

သံုးစြဲရမည့္ေဆး

တစ္ဧက

စပါး ပိုးေလာင္မီး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္၊ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား ( ၅-၁၀) ၂၅၀ – ၅၀၀
ပဲမ်ိဳးစံု ပ် ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ျဖဳတ္စိမ္း ၊ မႊားပင့္ကူ ၊ ျဖဳတ္ (၁၂ – ၂၄) ၆၀၀ – ၁၂၀၀
ႀကံ ေခါင္ညြန္႔ထိုးပိုး ၊ ျခ ၊ ပင္စည္ထိုးပိုး (၁၀ – ၁၂) ၅၀၀ – ၆၀၀
ဝါ ပ် ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ရြက္ထြင္းပိုးမ်ား ရြက္ဖ်က္ပိုးမ်ား (၅ – ၁၀) ၂၅၀ – ၅၀၀
ေျမပဲ ၊ ဟင္းသီးဟင္း ပ် ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ဖိုးလမင္း ၊ ျခ ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား (၅ – ၈) ၂၅၀ – ၄၀၀
ရြက္ ၊ ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ေခါင္ညြန္႕ထိုးပိုး ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ငေျမွာင္ေတာင္၊ စိန္ကြက္ဖလံ (၅- ၈) ၂၅၀ – ၄၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး ၁၄ ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ ဤေဆးျဖင့္အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ ကုသပါ။