ဗိုက္တာမင္ဘီဝမ္း

ဗိုက္တာမင္ဘီဝမ္း

၁။        ဤေဆးရည္သည္ ၾကီးထြားမႈအားေပးေသာ ဓါတုပစၥည္း ဗိုက္တာမင္ ဘီ-၁ အပင္ၾကီးထြားမႈအားေပးသည့္ ေဟာ္မုန္းနွင့္ အသြင္တူပစၥည္းမ်ား ၊ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား ၊ အပင္ အလြယ္တကူစားသံုးနိုင္ေသာ သံဓါတ္အျပင္ ေဖာ့စ္ဖိုရက္အက္စစ္ပါဝင္သည္။

ဤေဆးရည္သည္ အျမစ္ၾကီးထြားမႈ အားေပးျခင္းနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္စဥ္ အပင္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ သိပၸံနည္းစနစ္ အေျခခံျပီး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမည့္ အလွစိုက္ပင္မ်ား ၊ ေျမဖံုးပင္မ်ား ၊ ပင္ပုမ်ားနွင့္ နွင္းဆီစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ သံုးစြဲသင့္သည္။

၂။        ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား –

ဗိုက္တာမင္ ဘီ -၁ (Thaiamine Monontrate) ၀.၁၀ % ၊ အယ္ဖါနက္ဖ္သလင္း အက္ဆီတစ္အက္စစ္ (Alpha Naphthalene Acetic Acid ၀.၀၄ % ၊ ေဖၚစ္ဖိုရစ္အက္စစ္ (အေျခခံေဖၚစဖိုရစ္အက္စစ္မွ ထုပ္ယူထားသည့္ အပင္မ်ားအလြယ္တကူ စားသံုးနိုင္ေသာပစၥည္း) ၂.၀၀ %၊ သံဓါတ္ (E.D.T.A နွင့္ ဓါတ္ျပဳထားေသာ ခ်ီလိတ္တက္ဒ္ ပစၥည္း) ၀.၁၀% ၊ ေအမိုင္နိုအက္စစ္ (၃.၅၀%) တို႔ပါဝင္သည္။

၃။        အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

ေရတစ္ဂါလံတြင္ ဤအားရည္ကို လက္ဖက္စားတစ္ဇြန္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ျပီး ပ်ိဳးကိုင္းျဖတ္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ အပင္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမဆီလႊာအား စြတ္စိုေအာင္ ဖ်န္းေပးပါ။ ဤအားေဆးရည္ကို အပင္ေရသြင္းစဥ္ ၂-၃ ပတ္အထိ သို႔မဟုတ္ အပင္အျမစ္စြဲသည္အထိ ပက္ဖ်န္းေလာင္းသင့္သည္။အပင္မ်ိဳးေအာင္သည္အထိၾကီးထြားမႈ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ပံုမွန္ပက္ဖ်န္းေပးရသည္။ဤအားေဆးသည္ ျပင္အားျမင့္မား၍ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။