ေနရြက္ေလွ ဇင့္

ေနရြက္ေလွ ဇင့္

 

ဇင့္ဖာလ္ဖိတ္  ( ZnSO4,7H2O ) သံုးစြဲရန္အညႊန္း

စဥ္ သီးနွံ  ဓါတ္ေျမၾသဇာ  ထည့္သြန္းခ်ိန္ ၁ ဧကႏႈန္းထား
(၁)    လယ္ယာသီးနွံစပါး ၊ ေျပာင္း ၊ဂ်ံဳ  ပ်ိဳးခင္း

 ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္

 မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ျခင္း

 (၂-တင္း)

 ၁၂ ပိႆာ

 ၁၅ ပိႆာ

 ၃၀ က်ပ္သား

(၂)     ပဲမ်ိဳးစံု၊မတ္ပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ပဲပုတ္

ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္

၁၅ ပိႆာ

 

(၃)     ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေဂၚဖီထုပ္ ၊ ဘရိုကုိလီပန္းေဂၚဖီ ၊ အာလူး၊ငရုတ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္

 

ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္

၁၅ ပိႆာ

 

(၄)   ဥယ်ာဥ္ ျခံ သီးနွံ

သံပုရာ ၊ က်ြဲေကာ ၊ေရွာက္ ၊ လိေမၼာ္

ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္

၃၀ ပိႆာ

 

 

မွတ္ခ်က္

(၁)   အပင္ဆစ္ၾကားတိုျပီး  အပင္ပုျခင္း ၊ ပင္စည္ထိပ္တြင္ ရြက္နုထြက္ျခင္း ၊  အရြက္မ်ားေသးသြယ္ျခင္း  ၊

       ရြက္ျပားရြက္လိပ္ျပီး  အျဖဴေရာင္ေျပာင္းျခင္း ၊  အပင္ေသဆံုးျခင္းမ်ား  ျဖစ္ေပၚ

      လာမႈအား  ကာကြယ္ရန္  သံုးစြဲပါ။

(၂)    ေျမခ်ဥ္ငံကိန္း  ျမင့္ေသာေျမမ်ား   ၾသဂဲနစ္ဓါတ္ၾကြယ္၀ေသာ ေျမမ်ား ၊  သဲဆန္ျပီး  ေရတိုက္စားခံထားရေသာ  ေျမမ်ား ၊

        မီးစံုးဓါတ္လြန္ကဲေသာ ေျမမ်ား ၊  ေျမယာျပဳျပင္ျပီး  ေအာက္ခံေျမထံုးဓါတ္မ်ားေသာေျမမ်ာ တြင္  ႏႈန္းထားပိုမိုသံုးစြဲသင့္ပါသည္။

(၃)   သတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္  ပိုမို၍  လံုး၀သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ ။

(၄)   အျခားသီးနွံမ်ားအတြက္  စိုက္ပ်ိဳးေရး   ပညာရွင္မ်ားနွင့္   ညွိႏိႈင္း  သံုးစြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။