ဆဲလ္ေဖါ့လ္

ဆဲလ္ေဖါ့လ္

၁။          နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာအဓိကဖ်က္ပိုးမ်ား

ဥဘဝ ၊ ပိုးေလာက္ ၊ ပိုးရုပ္လံုး အေကာင္ၾကီးဘဝျဖစ္ေသာ သိုေလွာင္ရံုက် ဖ်က္ပိုးမ်ား ၊ နွာတံရွည္ဖ်က္ပိုးမ်ား ၊ နွာတံရွည္က်ိဳင္း ၊အေစးက်ိဳင္းမ်ား အေစ့ထိုးပိုး ၊မႈန္႔ညက္ပိုးနွင့္ အျခားဖ်က္ပိုး မ်ားစြာကို နွိမ္နွင္းနိုင္သည္ ။ ေျမေအာင္းၾကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျမေအာင္းရွဥ့္ ၊ ေပြးတို႔ကိုလည္းနွိမ္နွင္းနိုင္သည္။

၂။          အသံုးျပဳျခင္း

ကြမ္း ၊သီဟိုရ္ ၊သရက္ ၊ ကိုကိုး ၊ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါးေစ့မ်ား ၊ စြန္ပလြန္စ့မ်ား ၊ ျမက္ေစ့မ်ား ၊ ေျမပဲ ၊ ေပါက္ေပါက္ ေျပာင္း ၊ ဆန္ ၊ ပန္းနွမ္းေစ့ ၊ တိရစာၦန္အစားအစာမ်ားနွင့္ေရာ၍ သံုးသည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၊ တိရစာၦန္အစားအစာမ်ား ထုပ္ပိုးရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ အစားအေသာက္မ်ား ထုပ္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ နွံစားသီးနွံမ်ား ၊ မႈန္႔ညက္အမႈန္႔မ်ား ၊ ကိုကိုး ၊ ေခ်ာ့ကလက္ ၊သၾကား ၊ နို႕ေျခာက္ ၊ ဟင္းခက္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား ၊ သစ္သီးေျခာက္မ်ား ၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ ၊ ၾကပ္တင္အသားမ်ားနွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္သိုေလွာင္ထားေသာပစၥည္းမ်ား ၊ မီးရထားတြဲမ်ား ၊ သမၼာန္နွင့္စီတြဲလိုထဲတြင္ မ်ားမ်ားစားစား သိုေလွာင္ထားေသာသီးနွံမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သံုးသည္။ ေျမက်င္းတူး၍ ေျမေအာင္းေသာၾကြက္မ်ားကိုလည္း အဆိပ္ေငြ႔မိႈင္းတိုက္ရာ၌လည္းေကာင္း ၊ ဖေရာင္းဖလံၾကီးနွိမ္နွင္းရာ၌လည္းေကာင္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

၃။          သံုးစြဲရန္အညႊန္း

ကုန္ပစၥည္း ေဆးႏႈန္းထား ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ ေလရရွိမႈ
အိတ္ျဖင့္အစားအစာ ၊ တိရ စၦာန္စာထုတ္ပိုးမႈ ေဆးျပား ၂- ၈ ျပား/တန္   ၄ ရက္   ၂ ရက္
ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္ ၊ေသတၱာ ၊ စည္ၾကီး ေဆးျပား ၁ ျပား/   ၄ ရက္   ကုန္ထုပ္ – ၄၈ နာရီ
ကုဗမီတာ အျခား ၇၂ နာရီ
သိုေလွာင္သီးနွံအိတ္ ေဆးျပား ၂ ျပား/တန္ ၄ ရက္ ၃ နာရီ
သိုေလွာင္သီးနွံအစုအပံု ေဆးျပား ၂-၆ ျပား/တန္ ၄ ရက္
သိုေလွာင္ကုန္ေသတၱာမ်ား ေဆးျပား ၂-၅ ျပား/တန္ ၄ ရက္ သိုေလွာင္ရံု
ကုန္ေလွာင္ရံု ၊ ဂိုေဒါင္ၾကိတ္ခြဲစိတ္ ေဆးျပား ၁-၃ ျပား/ ၃ ရက္ ဂိုေဒါင္
ကုဗမီတာ တည္ေဆာက္ပံု
ေျမတြင္းေအာင္းၾကြက္မ်ား ေဆးျပား ၁ ျပား/ ကုဗမီတာ ၃ ရက္ ေပၚမူတည္၍
လူေနအိမ္ရွိၾကြက္မ်ား ေဆးျပား ၁ ျပား/ ကုဗမီတာ ၃ ရက္

၃။          ကုန္ပစၥည္း အပူခ်ိန္နွင့္ယွဥ္၍ အဆိပ္ေငြ႔ထုတ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ကာလမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

သိုေလွာင္ပစၥည္း၏အပူခ်ိန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္
၁၂ – ၁၅ စင္တီဂရိတ္ (၅၄-၄၉ ဖာရင္ဟိုက္) ၅ ရက္
၁၆ – ၂၀ စင္တီဂရိတ္ (၆၀ – ၈၀ ဖာရင္ဟိုက္) ၄ ရက္
၂၀ စင္တီဂရိတ္ (၈၈ ဖာရင္ဟိုက္) အထက္ ၃ ရက္