ခရိုင္ဆမ္သီမြန္ ၁၀၀ ပန္းမ်ိဳးစံုရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ခရိုင္ဆမ္သီမြန္ ၁၀၀ ပန္းမ်ိဳးစံုရြက္ဖ်န္းအားေဆး

             ChrysanthemumTM    ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာရည္သည္  အပြင့္ညွပ္ပန္း  အုပ္စုနွင့္  ဂႏၶမာပန္းအုပ္စု  စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္အထူးစီမံေဖာ္စပ္ထားေသာ  ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ျဖစ္ပါသည္။

                      နိုက္ထရိုဂ်င္ ၊ ေဖာ့(စ္)ေဖာရပ္ ၊ ပိုတက္ရွ္ဓာတ္မ်ားနွင့္  အနည္းလို  အာဟာရ  ဓာတ္မ်ားကို  လြယ္လင့္တကူ  ပင္လံုးျပန္႔စုပ္ယူနိုင္ရန္အတြက္  အထူး  စီမံေဖာ္စပ္ ထားပါသည္။

               ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာပက္ဖ်န္းေနစဥ္အတြင္း  ChrysanthemumTM    တြင္ပါ၀င္ေသာ  အာဟာရဓာတ္မ်ား အနည္ထိုင္ျခင္း ၊ ဓာတ္ျပိဳကြဲျခင္းလံုး၀မရွိဘဲအပင္မွ  ရာႏႈန္းျပည့္စားသံုးေစနိုင္ပါသည္။

   ထူးျခားခ်က္   –     အပင္ၾကီးထြားႏႈန္းလွ်င္ျမန္ျခင္းနွင့္သန္စြမ္းျခင္းတုိ့ကုိ  တစ္ျပိဳင္နက္   အက်ိုးခံစားနုိင္ပါသည္။ ပင္စည္ေပၚ က်ေရာက္ေသာ  ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။

             ပင္စည္ရွည္၍  တုတ္ခိုင္ျပီး   ပန္းပြင့္အေရာင္အေသြးလွပျခင္း၊  အရြယ္အစားတူညီျခင္းနွင့္  အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လွပေသာပန္းပြင့္မ်ားကုိ ခူးဆြတ္ရရွိနိုင္ပါသည္။

       ပန္းပြင့္မ်ားကုိခူးဆြတ္ျပီးေနာက္    အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္နိုင္ျခင္း၊    သယ္ယူပို့ေဆာင္ရာတြင္   တာရွည္ထိန္းသိမ္းနိုင္သည့္အတြက္    ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ  ေစ်းကြက္သို့  တင္ပို့ေရာင္းခ်ရာတြင္   အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ  ေစ်းကြက္၀င္သည့္ ပန္းမ်ားအျဖစ္    ဧကန္မုခ်အက်ိဳးေက်းဇူုးမ်ားကုိခံစားရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

            ပန္းစိုက္ပ်ိုဳးသူမ်ားသည္   မိမိ၏ပန္းမ်ား   အရည္ေသြးျမင့္မားေစရန္နွင့္   တာရွည္သိုေလွာင္ထားနုိင္ရန္ အတြက္   ဤရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္မ်ားကုိ  အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာပန္းမ်ားကုိ ရရွိေစနုိင္ပါသည္။

       ဤရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာကို   ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္    ေရာစပ္ပက္ဖ်န္းမည္ဆိုပါက    ပိုးသတ္ေဆးနွင့္မေရာမီ           ChrysanthemumTM     ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာေဆးရည္ကုိ   သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိဳးႏႈန္းအတိုင္း   ေရျဖင့္   ဦးစြာေဖ်ာ္စပ္ျပီးမွ  ပိုးသတ္ေဆးရည္နွင့္ေရာ၍ပက္ဖ်န္းပါ။

အသံုးျပဳရန္ႏႈန္းထား

   အပင္ၾကီးထြားမႈအဆင့္

ဂႏၶမာအပင္

   ေရာစပ္ရန္ေရ ၁၀လီတာႏႈန္းထား         ေဆးဖ်န္းရန္အခ်ိန္ကာလ
ပ်ိဳးပင္                 ၁၅-၂၀စီစီ စိုက္ပ်ိဳးျပီးတစ္ပတ္အၾကာတြင္ဖ်န္းပါ

ပန္းခင္းပန္းပြင့္ခ်ိန္

 

                ၂၀-စီစီ

တစ္ပတ္နွစ္ပတ္ျခားဖ်န္းပါ။
တစ္ပင္လံုးသို႔ ေဆးျပန္႔လြင့္မႈညီညာ
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆး
နွင့္ေရာစပ္ဖ်န္းနိုင္ပါသည္။ေဖ်ာ္စပ္ျပီးေဆးရည္ကို
တစ္ၾကိမ္တည္းသံုးရန္ အထူးဂရုျပဳပါ။

မွတ္ခ်က္ ။     ။  အသံုးမျပဳမီ  ေသခ်ာစြာလႈပ္ပါ။