ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:8:13S ,16:45:00 , 12:12:17+2MgO , 10:10:05]

ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:8:13S ,16:45:00 , 12:12:17+2MgO , 10:10:05]

သီးနွံအလုိက္ “ ေနရြက္ေလွ” ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား

          ေနရြက္ေလွ ဓါတ္ေျမၾသဇာ   တစ္ဧကႏႈန္းထား

ယူနစ္=၅၀Kg

                              မွတ္ခ်က္
16:16:8:13S 16:45:00 12:12:17+2MgO 10:10:05
၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ (အထြက္ေကာင္းမ်ိဳး(H.Y.V)

မ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ

ညႊန္းထားျခင္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမနမူနာစမ္းသပ္ျပီးအာဟာရ

လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း

အပင္သက္တမ္းအလုိက္

မွန္ကန္စြာေက်ြးလွ်င္

ပို၍အက်ိဳးရွိပါသည္။)

၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅
၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅
၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁
၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅
၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅
၁-၁၅ ၁-၁.၅ ၁-၁.၅  

 

 

 

 

ေျမအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍

ဓါတ္ေျမၾသဇာႏႈန္းထာကြာျခားမႈ

ရွိနိုင္ပါသည္။

၁-၁.၅ ၁-၂
၁-၁.၅ ၁-၂
၁-၁.၅ ၁-၂
၀.၅ ၁-၁.၅ ၀.၅ ၁-၂
၀.၅-၁ ၁-၁.၅
၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅
၀.၅-၁
၀.၅-၁
၀.၅-၁ ၁-၂
၀.၅-၁ ၁-၂
၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅
၁-၁.၅ ၀.၅-၁ ၁-၁.၅ ၁-၂
၀.၅-၁
၀.၅-၁ (ရာဘာ၊ ဆီအုန္း အထူးေျမၾသဇာကုိသံုးစြဲသင့္ပါသည္။

MGO မပါေသာ ေျမဆီမ်ားသံုးစြဲပါက

Kieseriteေျမဆီကုိ တြဲ၍သံုးစြဲသင့္ပါသည္။)

၀.၅-၁

 

book-3-38-16 book-3-37-2 book-3-38-18 book-3-39-7