ေရြးခ်ယ္မဲ့ေပါင္းသတ္ေဆး

  • M - Moxone 27

    အမ္-မိုဇုန္း ၂၇.၆ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

    အသံုးျပဳနည္း သီးနွံ သံုးစြဲရန္အခ်ိန္ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစား ႏႈန္းထား လီတာ / ဧက စပါး စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂   ပဲမ်ိဳးစံု   စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ   ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၀.၈ – ၁.၅ ေျပာင္း စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီနွင့္ လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂ ေျမပဲ စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂ ဝါး ၊ ၾကံ စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂ သစ္သီး ပင္မ်ား လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ပင္ေျခရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ . ၅-၃ နွစ္ရွည္ ...
  • M-Glyphosate 48% SL

    အမ္-ဂလိုုင္ဖိုုဆိတ္ ၄၈ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

    ၁။        ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳျခင္း (ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းေခါင္းကိုသာ အသံုးျပဳရမည္)   သီးနွံ / ေပါင္းအမ်ိဳးအစား   ေရ (၁) ဂါလံသံုးစြဲရမည့္ေဆး (စီစီ / ဂါလံ)   တစ္ဧက သံုးစြဲရမည့္ေဆး (စီစီ / ဧက) တစ္နွစ္ခံေပါင္း ၊ျမတ္မံုညွင္း ၊ ဝက္လာ ၊ လက္သဲခြျမက္ ၊ ေလးခြျမက္ ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ဝမ္းဘဲစာျမက္ ၊ ေပါင္းေလးညင္း ၊ ေတာဟင္းနုႏြယ္ ၊ ေနၾကာကေလး     ၄၀ စီစီ     ၈၀၀ – ၁၇၀၀ နွစ္ရွည္ခံေပါင္းမ်ား ကိုင္း ၊ သမန္း ၊ က်ဴ ၊ သက္ကယ္ ၊ ထီးကရုန္း   ၆၅ စီစီ   ၁၃၀၀ – ...