အမ္ – ဆိုက္ပါ ၂၅ % အီးစီ

အမ္ – ဆိုက္ပါ ၂၅ % အီးစီ

ေဆးသံုးစြဲရန္အညႊန္း

  သီးနွံအမည္   ဖ်က္ပိုးႏႈန္းထား (စီစီ)   တစ္ဧက(စီစီ / ဧက)
  ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ႀကံ   ပ် ၊ ဆစ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ပိုး ၊   ၁၀၀ – ၃၀၀
  ဝါ   ပ် ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ဝါဂြမ္းပိုးနီ ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ေလွးပိုး   ၁၀၀ – ၃၀၀
  ေျမပဲနွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု   ပ် ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္ပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး   ၁၀၀ – ၃၀၀
  နွမ္း ၊ အာလူး ၊ ငရုတ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ၾကက္သြန္၊ ေဂၚဖီ ၊ ခရမ္းနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား   ပ် ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ စိန္ကြက္ဖလံ ၊ ထြာေကာင္စိမ္္း ၊ ရြက္ထြင္းရြက္ကပ္ပိုး ၊ ရြက္စာပိုး ၊ ေလွးပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ပိုးေစးနွဲ ၊ ေဂၚဖီလိပ္ျပာျဖဴ   ၅၀ – ၃၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာအရကုသပါ။