မာလာျမိဳင္ ဖန္သိုအိတ္ ၅၀ % အီးစီ

မာလာျမိဳင္ ဖန္သိုအိတ္ ၅၀ % အီးစီ

အသံုးျပဳနည္း

သီးႏွံ

ဖ်က္ပိုး

ႏႈန္းထား (ဂရမ္/ဧက)

စပါး ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပိုးေလာင္မီး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ အိမ္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ညိဳ ၊ ျဖဳတ္စိမ္း ၊ နွံစုတ္ပိုး ။    ၄၅၀-၇၀၀(စီစီ) ေရ(၃၂)ဂါလံ
ဝါ ပ်မ်ား ၊ ေလွးပိုးမ်ား ၊ ျဖဳတ္စိမ္း ၊ ယင္ျဖဴနွင့္ ဝါသီးလံုးေဖာက္ပိုးမ်ား ။ ၈၀၀ (စီစီ)
ပဲမ်ိဳးစံု ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ေျမပဲပိုး ၊ ပဲသီးေတာက္ပိုး ၊ရြက္လိပ္ပိုးနွင့္ ပိုးစိမ္းေကာင္ (ထြားေကာင္)။ ၄၅၀ – ၈၀၀ (စီစီ)
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိန္ကြက္ဖလံ ၊ ပ်ပိုး နွင့္ ေလွးပိုး ။ ၄၅၀ – ၈၀၀ (စီစီ)
သစ္သီးဝလံ ေရွာက္လိေမၼာ္ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပ် ၊ ရြက္လိပ္ပိုး နွင့္ ေၾကးပိုး ။ ၈၀၀ – ၁၂၀၀ (စီစီ)

စားသံုးသီးနွံမ်ားအား မရိတ္သိမ္းမီ (၁)ပတ္အလိုနွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားအား မရိတ္သိမ္းမီ (၂) ပတ္အလိုတြင္ ေဆးမသံုးရပါ။

ဤေဆးျဖင့္အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ ကုသပါ။