အမ္- မီသိုေမာ့ ၅၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္- မီသိုေမာ့ ၅၀ % ဒဗလ်ဴပီ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း            ေရတစ္ဂါလံတြင္ေဆး (၅ – ၁၀) ဂရမ္ႏႈန္းေရာစပ္ပက္ဖ်န္းပါ။

သီးနွံအမည္ ေရာဂါမ်ား တစ္ဧကနႈန္းထား

    (ဂရမ္)

  ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး ၊ သခြား   ပင္နာက်ေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္ ေရာဂါ

၁၀၀ – ၃၀၀

  အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္

အျမစ္ပုပ္ ၊ အာလူးေၾကးဖတ္ ၊ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ ေနွာင္းပင္နာက်ေလာင္မဲေရာဂါ

၁၀၀ – ၂၀၀

  စပ်စ္ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ေရွာက္ လိေမၼာ္ ၊ ဒူးရင္း   ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၊ ကိုင္းေျခာက္ေရာဂါ ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၊ အေခါက္ပုပ္ေရာဂါ

၁၀၀ – ၃၀၀

ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ ခါးရိေရာဂါ ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္ ၊ ေတာက္တဲ့ျမီးေရာဂါ ၁၀၀ – ၃၀၀
ငရုတ္ ၊ ငရုတ္ေကာင္း ၊ မံုလးညွင္း ၊ မံုလာ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စသည္ သံေခ်းျဖဴေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ကိုင္းဖ်ားေျခာက္ ၊ ပင္ေျခပုပ္ ၊ ပင္နာက် ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္

၁၀၀ – ၂၀၀

ဂႏၶမာပန္း ၊ ကြမ္းရြက္ ၊ ေဆးရြက္ၾကီး အျမစ္ပုပ္ ၊ ပင္စည္ပုပ္ ၊ ပင္ေျခပုပ္ ၊ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ ၊ ပင္ေျခမဲေရာဂါ

၁၀၀ – ၂၀၀

ရာဘာ အရြက္ေၾကြေရာဂါ ၂၀၀ – ၃၀၀
ပန္းသီး ၊ သစ္ေတာ္ ေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၁၀၀ – ၂၀၀

မွတ္ခ်က္။          ။ (၁) ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္လြန္မွသာ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

(၂) အေခါက္ပုတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေသာေနရာကို အနည္းငယ္ျခစ္ထုတ္ျပီး ေရတစ္လီတာလွ်င္ေဆး (၅-၁၀) ဂရမ္ႏႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ျပီး တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ျဖင့္ (၂-၃)ၾကိမ္ခန္႔ဖ်န္းေပးပါ။

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာအရကုသပါ။