ၾကက္သြန္ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

  • M Pride 33 % EC

    အမ္ – ပရိုဒ္ ၃၃ % အီးစီ

    အသံုးျပဳနည္း သီးနွံ အသံုးျပဳရန္အခ်ိန္ နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေပါင္းျမက္မ်ား တစ္ဧကႏႈန္းထား   ၾကက္သြန္နီ မ်ိဳးေစ့ၾကဲျပီး (သို႔) ေရႊ႕ေျပာင္း စိုက္ျပီး (ရြက္စစ္) မူမွန္ရြက္၊ (၂) ရြက္ထြက္ခ်ိန္ ၊ စိုက္ျပီး (၂) ရက္အတြင္း     ဘဲစာျမက္ ၊ ေလးခြျမက္ ၊ ပန္းေတာ္ျဖဴ ၊ ေခြးျမီးပုပ္ ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ျမက္ၾကိမ္ ၊ စပါးရိုင္း ၊ ေမာင္ရင္ငို ၊ ေဒါင္းျမီးပ်ံ ၊ လက္သဲခြ ၊ ဘုတ္ေထာင္ ၊ ေဗာက္ေခြး ၊ ဆူးေလးငယ္ ၊ ဟင္းနုႏြယ္ ဆူးေပါက္ ၊ သဲပုရစ္ ၊ ကၽြဲေက်ာင္းမင္းေဆး ၊ ျမဴပင္။   ၁.၂၅ – ၂ လီတာ   ၾကက္သြန္ျဖဴ   မ်ိဳးေစ့စိုက္ျပီး   ၁.၆ ...