ရမ္ပူေတာ့ ၄၅ % ဒဗလ်ဴပီ

ရမ္ပူေတာ့ ၄၅ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

သီးနွံ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစား တစ္ဧကႏႈန္းထား မွတ္ခ်က္
    စပါး ၊ ဂ်ံဳ အျခားသီးနွံမ်ား ကညြတ္၊ ေျပာင္း ၊စပ်စ္ စေတာ္ဘယ္ရီ ၊ ၾကံ         ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ား ေရညွိေရေမွာ္မ်ား     ၆ ၂၅ – ၈၅၀ (ဂရမ္)/တစ္ဧက (ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေဆး ၅၄-၇၂ ဂရမ္ ႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္ပါ) ၁။လုပ္အားစရိတ္သက္သာ ေစရန္ စပါးေျမၾသဇာေကၽြးခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းေရာပက္ေကၽြးနိုင္သည္။

၂။ ဖ်န္းေဆးအျဖစ္သံုးလိုပါက စပါးစိုက္ျပီး ၂၁ ရက္သားတြင္ ပက္ဖ်န္းနိုင္သည္။စပါးအနွံထြက္ခ်ိန္တြင္ မဖ်န္းရပါ။

၃။ M Furan ပိုးသတ္ေဆးအခဲ (သို႔မဟုတ္) ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာေႏွာ အသံုးျပဳနိုင္သည္။

 

  • အပင္ေလာင္ကၽြမ္းမႈေတြ႔ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ပ်ိဳးပင္မ်ား ေဆးဖ်န္းျပီး (၃) ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္သန္စြမ္း

လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ေဆးဖ်န္းျပီး ၁၂ နာရီၾကာမွသာ ကြင္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္ရပါမည္။