ၾတိဳင္ဂိုး(လ္) ဒဗလ်ဴပီ

ၾတိဳင္ဂိုး(လ္) ဒဗလ်ဴပီ

 

သီးနွံအမည္ ကာကြယ္နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ႏႈန္းထား
စပါး ရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ   ေျမခံျဖစ္ေစ ၊ ပ်ိဳးခင္းတြင္ျဖစ္ေစ ၃ ေပပတ္လည္တြင္ Tri – Gold Micro HumuBiofungicide (၅၀၀) ဂရမ္နႈန္းအသံုးျပဳပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ေသာ အပင္မ်ားအတြက္ တစ္က်င္းလွ်င္ ၁၀ – ၂၀ ဂရမ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ နွစ္ရွည္အပင္ၾကီး မ်ားတြင္ အပင္အံု၏ ေအာက္ေျခ ၃ ေပပတ္လည္တြင္ ၅၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ ညေနပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳပါက ပိုမိုအစြမ္းထက္ပါသည္။ သတိျပဳရန္ Carbendazim , Metalaxyl ေဆးမ်ားနွင့္ေရာေနွာ၍ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ ၄င္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳလိုပါကတစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
ေျပာင္း ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ
ပဲတီစိမ္း မတ္ပဲ ကုလားပဲ ပဲမ်ိဳးစံု သံေခ်းေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ ပင္ညိွဳးေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ
  ကြမ္း   ေဒါင္းျမီးကြက္ (ဒဂၤါးကြက္) ၊ ငွက္မ်က္စိ ၊ အရြက္ဆီစြန္း ၊ ပင္ညွိဳး ၊ ျမစ္ေဆြးပုပ္ေရာဂါ
ငရုတ္ ျမစ္ေဆြးပုပ္ ၊ ပင္ညွိဳးေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ
အာလူး ခရမ္းခ်ဥ္ အျမစ္ပုပ္ ၊ ပ်ိဳးပင္ခါးရိ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ပင္ညွိဳး ၊ ပင္ေျခပုပ္ ၊ ေလာင္မဲေရာဂါ
ဖရဲ ၊ သခြါးေမႊး ၊ သခြါးသီး ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ပင္ညွိဳးေရာဂါ ၊ ခါးရိေရာဂါ ၊ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ ျမစ္ေဆြးပုပ္ေရာဂါ
ခရမ္း ၊ ပဲေတာင့္ရွည္ ၊ ဆလပ္ ၊ နံနံ ၊ ကညြတ္စသည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၊ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ပင္စည္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ
ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ လိေမၼာ္ ကင္ကာေရာဂါ ၊ သံေခ်းမႈိေရာဂါ ၊ အနာခ်ိဳင္႔ေရာဂါ ၊ ျမစ္ေဆြးပုပ္ေရာဂါ
ဒူးရင္း ကိုင္းေျခာက္ေရာဂါ ၊ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ
သရက္ ၊ သေဘၤာ သံေခ်းမႈိ ၊ အနာခ်ိဳင့္ ၊ ခါးရိ ၊ အျမစ္ပုပ္