အမ္-ဂလိုုင္ဖိုုဆိတ္ ၄၈ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

အမ္-ဂလိုုင္ဖိုုဆိတ္ ၄၈ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

၁။        ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳျခင္း (ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းေခါင္းကိုသာ အသံုးျပဳရမည္)

  သီးနွံ / ေပါင္းအမ်ိဳးအစား   ေရ (၁) ဂါလံသံုးစြဲရမည့္ေဆး (စီစီ / ဂါလံ)   တစ္ဧက သံုးစြဲရမည့္ေဆး (စီစီ / ဧက)
တစ္နွစ္ခံေပါင္း ၊ျမတ္မံုညွင္း ၊ ဝက္လာ ၊ လက္သဲခြျမက္ ၊ ေလးခြျမက္ ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ဝမ္းဘဲစာျမက္ ၊ ေပါင္းေလးညင္း ၊ ေတာဟင္းနုႏြယ္ ၊ ေနၾကာကေလး     ၄၀ စီစီ     ၈၀၀ – ၁၇၀၀
နွစ္ရွည္ခံေပါင္းမ်ား ကိုင္း ၊ သမန္း ၊ က်ဴ ၊ သက္ကယ္ ၊ ထီးကရုန္း   ၆၅ စီစီ   ၁၃၀၀ – ၁၇၀၀
ေရၾကိဳက္ပင္ ကုန္းေဗဒါ ၊ ေရဗလပ္   ၄၀ စီစီ   ၁၇၀၀
ေကာ္ဖီ ၊ လက္ဖက္ ၊ ငွက္ေပ်ာ ၊ ရာဘာ ၊ ဇီးပင္မ်ားၾကားရွိေပါင္းပင္မ်ား   ၁၂၅ စီစီ   ၂၅၀၀
သရက္ ၊ လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္ ၊ ပန္းသီးစသည့္ စားသံုးသစ္သီးပင္မ်ားၾကားရွိေပါင္းပင္မ်ား   ၆၅ စီစီ   ၁၃၀၀ – ၁၇၀၀
ၾကံခင္းအေဟာင္းမ်ားအျမစ္ပါမက်န္ေအာင္ ဖ်က္စီးလိုလွ်င္ သီးနွံမစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား   ၈၀ စီစီ

၅၀ စီစီ

  ၂၅၀၀ – ၃၃၀၀ ၁၆၀၀ – ၂၀၀၀

 

၂။        ဂလိုင္ဖိုဆိတ္သည္ ဥယ်ာဥ္ျခံ ၊ အိမ္ျခံဝန္းမ်ား ၊ စက္ရံုဝန္းမ်ား ၊ ေက်ာင္းကန္ ၊ ဘုရား ၊ ရထားလမ္းေဘး ၊

မစိုက္ပ်ိဳးရေသးေသာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းနွင့္ ေပါင္းျမက္ထူထပ္ေနေသာ အကြက္မ်ားရွိ (၁) ရြက္ျပန္႔ ေပါင္း

မ်ိဳးႏြယ္ (၂) ျမက္မံုညင္းမ်ိဳးႏြယ္ပင္မ်ား ၊ (၃) ျမက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ပင္မ်ားအားလံုးကို တစ္ပင္မက်န္ ေရြးခ်ယ္မႈ

မရွိဘဲ အားလံုးေသေစနိုင္ျပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နွိမ္နွင္းနိုင္သည့္ အျပင္ နွိမ္နွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ နွစ္ရွည္ေပါင္း

မ်ား၏ အျမစ္ ၊ အဆစ္ ၊ ဥ ၊ အတက္ ၊ အေညွာင့္မ်ားကိုပါ ေသနိုင္သည့္ ပင္လံုးပ်ံ႕ (Systemic) အာနိသင္

ရွိသည့္ ေဆးျဖစ္ပါသည္။

၃။        ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳျခင္း (ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းေခါင္းကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။)

သီးနွံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ မစိုက္မီ (၁) လၾကိဳတင္ဖ်န္းနိုင္သည္။ သီးနွံရိတ္သိမ္းျပီးအကြက္နွင့္ အျခားေျမလြတ္

ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ နွစ္ရွည္ေပါင္းပင္မ်ားအနည္းဆံုး (၄ – ၅) ရြက္ရွိ

ခ်ိန္တြင္ ဖ်န္းသင့္ပါသည္။ သာမန္ေပါင္းမ်ားတြင္ ၾကီးထြားမႈအျမင့္ဆံုး (မ်ိဳးပြားအဂၤါနွင့္ ျပည့္စံုခ်ိန္ / အဖူး ၊

အပြင့္ဝင္ခါနီး ) တြင္ ဖ်န္းလွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္နွစ္ခံပင္မ်ားကို ပထမအၾကိမ္ဖ်န္းျပီးေနာက္

(၁) လ အၾကာတြင္ ထပ္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ေနာင္နွစ္မ်ားတြင္ ထပ္မေပါက္နိုင္ေတာ့ပါ။မ်ိဳးျပဳတ္သြားပါမည္။

၄။        ေဆးသံုးစြဲရာတြင္ ထိေရာက္မႈအားေကာင္းရန္ Hyper Sticker တြဲဖက္အသံုးျပဳပါ။အက်ိဳးမ်ားေစပါသည္။

နွစ္ရွည္သစ္ပင္ ၾကီးမ်ားကို သတ္လိုလွ်င္ အေခါက္ခြာျပီး ပင္စည္ကိုစုပ္တံျဖင့္ ေဆးအစစ္ကို သုတ္ေပး

ျခင္းနွင့္ အေပါက္ေဖါက္ေဆးသြင္း ျခင္းျဖင့္ ေသေစနိုင္ပါသည္။မိုးရြာသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေပါင္းေဆးကို

မသံုးသင့္ပါ။ ေဆးဖ်န္းျပီး (၄ – ၆ ) နာရီအတြင္း မိုးရြာပါက ေဆးထပ္ဖ်န္းရန္လိုပါသည္။