အပင္ အဓိကအာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာမ်ား

အပင္ အဓိကအာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာမ်ား

  ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ အရြက္မ်ားဝါျခင္း၊ ေအာက္အရြက္မ်ားထိပ္၊ ရြက္ေၾကာၾကားမွစတင္၍ ဝါျခင္း၊ သီးႏွံႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အသီးအဆံမ်ား ေသးျခင္း၊ စပါးတြင္ပင္ပြားနည္းျခင္း၊ အပြင့္နည္းျခင္း တို႔ကိုေတြ႕ရ သည္။ ————————–———————- ေဖာ့စဖရပ္ အပင္ပုျခင္း၊ အျမစ္ထြက္နည္းျခင္း၊ အသီးအေစ့ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈနည္းျခင္း၊ အသီးျဖစ္မႈေသးေကြးျခင္း၊ စပါးတြင္ အရြက္မ်ားအစိမ္းရင့္ေရာ္ေရာင္ ျဖစ္ျခင္း၊ ခရမ္းေရာင္ေျပာင္းျခင္း၊ ပံုမမွန္အရြက္မ်ားျဖစ္ျခင္း အရြက္အသီးႏွင့္ ပင္စည္တို႔တြင္ ေျခာက္ေနျခင္း၊ ဝါရြက္နီျခင္း၊ ရင့္မွည့္မႈေနာက္က်ျခင္း၊ ဗီဇကို ေျပာင္းလဲေစျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ————————–———————- ပိုတက္ဆီယမ္ အရြက္နားမ်ား ေျခာက္ျခင္း၊ ေအာက္ပိုင္းအရြက္ထိပ္မ်ားတြင္ ပို၍အနား ေျခာက္မႈရွိျခင္း၊ သီးႏွံႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ အျမစ္ထြက္ နည္းျခင္း၊ ပင္စည္ေပ်ာ့ျခင္း၊ အသီးႏွင့္မ်ိဳးေစ့မ်ား ေသး၍ ႐ံႈ႕တြျခင္း၊ အပင္ယိုင္လဲျခင္း၊ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္နည္းျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရသည္။ ————————–———————- ကယ္လ္ဆီယမ္ အျမစ္ႀကီးထြားမႈညံ့ျခင္း၊ အျမစ္မ်ားအနက္အေရာင္ျဖစ္၍ ပုပ္ျခင္း၊ အရြက္ႏွင့္ ပင္စည္မ်ားတြင္ အေစးမ်ားျဖစ္၍ ပင္စည္အကိုင္းဖ်ားမ်ား ေသးျခင္း၊ အရြယ္ငယ္၊ အျမစ္မ်ား လိမ္ေကာက္၍ တိုသြားေစသည္။ ပင္စည္ ေပ်ာ့ေနတတ္သည္။ (ဥပမာ – ေျမပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ ျမင္ရသည္။) ————————–———————- ကန္႔ဓာတ္ အရြက္ငယ္မ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အရြက္မ်ား တန္႔ျခင္း၊ ပင္စည္ေသးငယ္ျခင္း၊ တစ္ပင္လံုးဝါျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ————————–———————- မဂၢနီစီယမ္ဓာတ္ ေအာက္ပိုင္းအရြက္မ်ားအဝါေရာင္၊ ေၾကးေရာင္ (သို႔မဟုတ္) ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္း၊ ရြက္ေၾကာမ်ားစိမ္းေနျခင္း၊ အရြက္မ်ားေသးျခင္း၊ မိႈေရာဂါက်ေရာက္လြယ္ျခင္း၊ အရြက္မ်ားေျြကျခင္းတို႔ကို...
ဇြန္လအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဇြန္လအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

စကားလက္ေဆာင္ ———————– တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို လက္နက္ႏွင့္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္တခဏစာျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္တြဲဖက္ကာကြယ္ႏိုင္မွာတစ္ဘဝတာျဖစ္မည္။ သားဆက္ေျမးစဥ္ရွင္သန္ေစလိုပါမူ အတတ္ ႏွင့္အသိ တို့ပါအစဥ္ရွင္သန္ဦးေဆာင္ေနရန္လိုသည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ **************************** ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ —————– သစ္သီးဝလံပင္မ်ားပင္ေျခေျမဖို့ျခင္း၊ေရထုတ္ေရလႊဲေျမာင္းႏွင့္စိမ့့္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ေရမဝပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကိုင္းျဖတ္ထားေသာ အပင္မ်ားကိုင္းသစ္ေမြးရန္ ေနရြက္ေလွ ယူရီးယားႏွင့္ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား ေရာစပ္ျဖည့္သြင္းပါ။ တစ္ေနရာတြင္ ကိုင္းသစ္(၃)ကိုင္းသာ ခ်န္လွပ္ေမြးျမဴပါ။ စက္မႈသီးႏွံ ————- ၾကံသီးႏွံကို ေနရြက္ေလွယူရီးယားတစ္ဆ၊ တီအက္ပီဆဝက္၊ ပိုတက္တစ္ဆခြဲ၊ ေပါင္းတစ္ဧကပိႆာ (၄၀) ႏႈန္းျဖည့္သြင္းျပီး ေဘာင္လုံးေပးပါ။ ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လည္း အာဟာရစုံ ျဖည့္သြင္းျပီး ေျမယာျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေငြျခည္(၆) ႏွင့္(၉)၊ ေရႊေတာင္(၈) အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ား စုေဆာင္းပါ။ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း ——————————- ပ်ိဳးခင္း၊ဥယ်ာဥ္ေျမႏွင့္ စိုက္ခင္းေျမမ်ားတြင္ ပိုးမႊားရန္မွကာကြယ္ရန္ အမ္- ျဖဴရန္ (၃)ဂ်ီ၊ ျဖဴရာဒန္ (၅)ဂ်ီ၊ အမ္- ကာဘိုေဆးမ်ားကို ေျမခံတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ္- ကိုဆိုဒ္၊ ဖူဂ်ီဝမ္း၊ ကာစူမင္ ဟိုမိုင္းႏွင့္ၾထိဳင္ဂိုးေဆးမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ လူးနယ္၍လည္းေကာင္း စီရင္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း ——————— ေအာက္ျမန္မာျပည္ေရေသခ်ာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိုကိတ္၊ပဲလြန္း၊ညံ၊ပိုက္ဆံေလွ်ာ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပီးေျမဩဇာစိမ္းျဖည့္တင္းေပးပါ။ တိရစၦာန္ေခ်းေဆြး၊ထုံး၊ႏုံး၊ျပာမ်ိဳးစုံ၊အီးအမ္ အိုင္အမ္မ်ားျဖည့္တင္းျပီးအစိုဓာတ္ႏွင့္ ႏွပ္ထားပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ား ထယ္ေရးဖြင့္၍ မိုးေရခံကာ ေျမေအာက္ေရလုံေလာက္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ဆိတ္ေခ်းေဆြး၊တမာေစ့ၾကိတ္ဖတ္၊...
ေျမဆီလႊာအတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓာတ္မ်ား

ေျမဆီလႊာအတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓာတ္မ်ား

ႏိူက္ထရိုဂ်င္ ဓာတ္ ( N ) အပင္၏ပင္စည္အခက္အလက္မ်ားနွင့္ အရြက္မ်ားၾကီးထြားျဖစ္ထြန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ကလိုရိုဖီး(ေခၚ) အစိမ္ေရာင္ျခယ္ေဆးျဖစ္ေပၚမႈကို တိုးပြားေစသည္။ အပင္၏ ၾကီးထြားမႈအျပင္ အသီး၊ အပြင့့္ ျဖစ္ေပၚေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္။ ပရိုတင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအာဟာရဓာတ္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့စေဖာရပ္ဓာတ္ (P) အျမစ္မ်ားကုိ ေစာစြာၾကီးထြားေစသည္။ ပန္းပြင့္ရန္ အားေပးျပီး မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေပၚျခင္းနွင့္ အေစ့အဆံမ်ားျပည့္၀ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးပင္၏ သီးႏွံအရည္အေသြးကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္ (K) အင္ဇိုင္း၆၅မ်ိဳးေက်ာ္ပါ၀င္သည္။ ဓာတ္ကူျပဴမႈ လ်င္ျမန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ပင္ၾကီးထြားေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ (Energy)ျဖင့္ ကာဗိုဟိုက္ျဒိတ္ကိုျဖိဳခြဲေပးသည္။ေရာဂါမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လႊားတုိက္ခုိက္ေျဖရွင္းေပးသည္။ စတုိမာတာ(Stomata)ေခၚ ေလရႈေပါက္မ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။အပင္၏ ေရလိုအပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တိုးတက္မႈေကာင္းမြန္ေစျပီး ၊ သီးနွံ၏ေရငတ္ဒဏ္နွင့္အငန္ဓာတ္လြန္ကဲမႈဒဏ္ကုိ ခံနိုင္စြမ္းအားတိုးေစသည္။ ကန္ ့ဓာတ္ ( S) သစ္ေစ့နွင့္ အသီးအရြက္မ်ား ဥစားသီးနွံမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။အမိုင္နိုအက္စစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ပဲမ်ိဳးႏြယ္၀င္အပင္မ်ားတြင္ ျမစ္ဖုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အားေပးျပီး ပဲေစ့မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္လံႈ့ေဆာ္ေပးသည္။ ပရိုတင္း၏ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ၊ မုန့္ညင္းမုန္လာပင္တို့၏အနံကိုေကာင္းေစသည္။ ထံုးဓာတ္ ( Ca) အပင္မ်ား၏ ဆဲလ္နံရံမ်ားကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစသည္။ အသီးတင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ေျမဆီလႊာအခ်ဥ္လြန္ကဲမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ (Mg) အပင္အရြက္မ်ား၏ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္သည္။ အပင္၏ စြမ္းအင္ေ၇ြ့လ်ားမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဓာတ္ကူပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ျပဳမႈ (Enzyme Reactions) မ်ားတြင္ လည္း...
ေမလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေမလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

  စကားလက္ေဆာင္ ******************* ေက်းလက္ဘြဲ့ရလူငယ္မ်ား မည္သည့္ဘြဲ့အတတ္ကိုပဲရရ လယ္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က ၾကိဳဆိုလက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သတိရပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုသည္မွာ သိပၸံႏွင့္ဝိဇၨာႏွစ္ျဖာေသာအတတ္မ်ား၏ ေပါင္းစည္းရာ ပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။မိမိကြၽမ္းက်င္ရာဖက္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ထက္သန္ျခင္းသာ အခရာျဖစ္သည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ **************************** ႏွံစားသီးႏွံ ********** အထက္အညာေႏြစပါးအပင္ပြားခ်ိန္ မိႈ့ကပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ဆစ္ပိုး၊ျဖဳတ္မ်ိဳးစုံ၊ငေျမႇာင္ေတာင္၊ပိုးေလာင္မီးပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ပင္စည္ပုတ္၊ရြက္ဖုံးေျခာက္၊ရြက္ညိဳေျပာက္ႏွင့္ ဘတ္တီးရီးရားေရာဂါမ်ားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါ။ ပိုးမ်ားအတြက္ ကလိုရိုဆိုက္ပါ၊ ႀထိဳင္ဆဲေရာဂါမ်ားအတြက္ အမ္-ကိုဆိုက္ႏွင့္ အမ္-ထရစ္ေဆးမ်ားျဖင့္က်ေရာက္ေသာ ေနရာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႏွိမ္နင္းပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ ************** အသီးကုန္ခူးဆြတ္ျပီးေနာက္ သရက္၊ပိန္းႏွဲ၊ဒူးရင္း၊ ၾကက္ေမာက္၊လိေမၼာ္၊ေထာပတ္စသည့္ အပင္ၾကီးမ်ားအား ကိုင္းအိုကိုင္းေဆြး၊ ေရတက္ကိုင္းမ်ား လႊတိုက္ျဖတ္ေတာက္ဖယ္ရွင္းပါ။ ျဖတ္ရာေနရာမ်ားကို အမ္-သိမ္း၊ေတာ့ဆင္ေဆးမ်ားကို ကြမ္းစားထုံးႏွင့္ ေရာစပ္ျပီး သုတ္လိမ္းေပးပါ။ အသီးသီးဆဲ နဂါးေမာက္၊ၾကယ္ပဲ၊ကြၽဲေကာ၊သံပုရာ၊မာလကာမ်ားအားေနရြက္လွ (၁၆:၁၆:၁၆ + TE ) ကြန္ေပါင္းတီအက္စ္ပီ ပိုတက္ေျမခံေျမဩဇာႏွင့္ (၁၈:၃၃:၁၈ ႏွင့္ ၀:၅၂:၃၄) ရြက္ဖ်န္းမ်ားပင္သက္အလိုက္ ျဖည့္တင္းေပးပါ။ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး ************************** ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အခံရဆုံးကာလျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားအတြက္ အပူေလ်ာ့အကာအကြယ္၊ အစိုဓာတ္မျပတ္ေအာင္စီမံျခင္း၊ဘီဝမ္း၊အမိုင္ႏိုပါဝါ၊ လစ္တိုဇင္၊စယ္လီဆဲလစ္ေဟာ္မုန္းမ်ား ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ပါ။ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း ***************** စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအားမိုးက်ျပီး ေျမဝမ္းေရာင္အဆင့္တြင္ ထယ္ထိုးထြန္ၾကမ္းဝင္ျပီးမိုးေရခံထားပါ။ ေျမသိပ္သြားလွ်င္ ထယ္ေရးျပန္ဖြင့္ထားပါ။ ေပါင္းျမက္မ်ားအေပါက္ျမန္ေအာင္...
အခါမဲ႕မိုးျဖင့္စိုက္ပိ်ဳးခဲ႕ျကေသာသီးနွံမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္နိူင္ေရးအျကံေပးခ်က္

အခါမဲ႕မိုးျဖင့္စိုက္ပိ်ဳးခဲ႕ျကေသာသီးနွံမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္နိူင္ေရးအျကံေပးခ်က္

ျမန္မာနိူင္ငံတစ္ဝွမ္း ဧျပီလအတြင္း အခါမဲ႕မိုးျဖင့္ နွမ္း/ေျမပဲ/ပဲတီစိမ္းစသည့္ ယာသီးနွံမ်ား စိုက္ပိ်ိဳးေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္း မႏၲေလး မေကြးေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အဓိက ရည္ရြယ္၍ ဤPostကို တင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းေနျခင္း စိုက္ပ်ိဳးျပီး သီးနွံမ်ားရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းတို႔ေျကာင့္ စိုက္ပိ်ဳးသူမ်ား ရႊင္လန္းအားရျဖစ္ေနသကဲ႕သို႕မာလာျမိဳင္ အေနျဖင့္လဲထပ္တူဝမ္းေျမာက္ျကည္နူးရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕အထိ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေျမေအာင္း ျပည့္ဝေရလုံေလာက္မုွသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးနွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္သာရွိျပီး က်န္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသးေျကာင္း သ္ိရွိရပါသည္။ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာေသာ လြန္ခဲ႕သည့္သုံးနွစ္ကာလ အေျခ ္အေနမ်ားအရ အဦးအစတြင္ သည္းထန္စြာရြာတတ္ေသာမိုးမ်ားေျကာင့္ ေမတတိယအပတ္မွ ဇြန္လအတြင္း မိုးရပ္ မိုးေခါင္မွု ျဖစ္တတ္ေျကာင္းကိုလဲ အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ယမန္နွစ္မ်ားက အခင္းလိုက္အပင္အျကီးရပ္ကာ ေျခာက္ေသြ႕ေသဆုံးရျခင္းမ်ားသည္ ဤမိုးေလဝသ ေျပာင္းလဲမွုျဖစ္စဥ္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေျကာင့္ လက္ရွိရွင္သန္ဆဲသးီနွံခင္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ပြင့္သီးရင့္မွည့္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေျကာင္း အျကံျပဳအပ္ပါသည္။ ၁။လက္ရွိ စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း၆ေပမွ၈ေပအက်ယ္ငန္းေဖာ္၍ထယ္နွစ္ေျကာင္းေျကာယွဥ္ထိုးကာ ျကားေျမာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ပါ ။ေရစီးေရလာနွင့္ေရစိမ့္အားေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ ၂။မိုးေရကိုေျမာင္းအတြင္းျပည့္ေအာင္ခုခံျပီး ေရပိုကို ထုတ္ပစ္ပါ ။အနီးရွိ ကန္ ေခ်ာင္း ေျမာင္းမ်ားတြင္း တစ္ဆင့္သိုေလွာင္ထားပါ။ ၃။နွမ္းသီးနွံကို ပင္သက္နွစ္ပတ္အတြင္း မႈန္းျခင္း ေပါင္းသင္ျခင္း အလွ်င္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ၄။သိီးနွံအားလုံး အပင္ျကီးထြားမွုျမန္ေစေရးအတြက္ ၃၀း၁၀း၁၀ ၃၈း၅း၅ ရြက္ဖ်န္းမ်ားနွင့္ အမ္ ဂ်ီ ေအ ေဟာ္မုန္းတို႕ကို တစ္ပတ္ျခားသုံးျကိမ္ အပင္ေတာင့္တင္းသန္မာေရးအတြက္ ၁၅း၅း၄၀ကို အနည္းဆုံးတစ္ျကိမ္ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။ ၅။ျမစ္စဥ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမွု အားေကာင္းေစရန္ လစ္တိုစင္ ဖာရီစတပ္ ေဆးမ်ား ေရာစပ္ပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ၆။ပိုးမႊြားကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ္ ဒ္ိုင္မီ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ္ ဒါဇင္ေဆးမ်ား တစ္ျကိမ္စီျကိဳဖ်န္းေပးထားပါ။ ၇။မိုးေလဝသ သတင္းမ်ားအရ မိုးျပတ္ရန္အေျခအေနရွိလာပါက ျကားေျမာင္းမ်ားကို နွမ္းပင္ေျခာက္ ျမက္ေျခာက္ ေကာက္ရုိးေျခာက္ ေျမမွုန္ေျခာက္မ်ားအုပ္ကာပက္ျဖဴးေပးပါ။ ၈။ေရကုန္ဆုံးမွုသက္သာေစေရးအတြက္ ပက္ကလိုဗ်ဴထရာေဇာ မက္ပီကြပ္ကလိုရုိဒ္နွင့္ ရာသီဖိစီးမွုဒဏ္ခံ ဘီအယ္နင့္ စယ္လီဆဲလစ္ ေဟာ္မုန္းမ်ားတစ္ျကိမ္မွ နွစ္ျကိမ္ပက္ဖ်န္းထားပါ ။အစိုဓာတ္နည္းခ်ိန္ပုလဲေက်ြးျခင္းကို ရပ္ထားပါ။ ၉။ သြင္းေရ ရနိူင္ပါကေျမာင္းမ်ားျပည့္ရုံ တစ္ပတ္တစ္ျကိမ္သြင္းေပးပါ။ ၁၀။အပြင့္လွမ္းခ်ိန္ စတင္ေနပါက ၁၈း၃၃း၁၈ ၀း၅၂း၃၄ ၁၀း၅၂း၁၇ ရြက္ဖ်န္းေရျသဇာမ်ားကို ေရအခ်ိဳးမ်ားမ်ား (တစ္ဧက ဂါလံ၄၀မွ ၈၀)ေရာစပ္၍ပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ၁၁။ မိုးပုံမွန္ရြာသြန္းလာပါက ေရဝပ္ ေရအုိင္မွုမရွိေအာင္ ေျမာင္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းထားပါ။ ၁၂။နွမ္းျကီးမွ လြဲ၍က်န္သီးနွံမ်ားအေနျဖင့္မိုးလယ္ကာလအတြင္း ရင့္မွည့္ျကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳမရွိေအာင္ရိတ္သိမ္းနိူင္ေရး ျကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။ ၁၃။မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ သတင္းမ်ားကို အေလးအနက္ထား နားေထာင္မွတ္သားပါ။မိမိ၏ရရွိထားျပီးသည့္အေတြ႕အျကံုမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း အားက္ိုးထားရွိျခင္းမ်ားကိုေျဖေလ်ွာ့ပါ။ ၁၄။ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္မ်ားအစဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို အျမဲသတိျပဳေစာင့္ျကည့္ပါ။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို လက္ဦးမွုရယူပါ။ မိုးလို မိုးေခါင္မႈကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႕ဖူးေသာေဒသအေတြ႔အျကံဳရွိ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အေတြ႕အျကံဳမ်ားကို ဤPageတြင္ ပါဝင္ shareေပးရင္း ပညာကုသိုလ္ရယူျကပါရန္ ႏွိုးေဆာ္ပန္႕ျကားအပ္ပါသည္။ မိုးျပတ္ခ်ိန္အပင္အုပ္ေကာင္းမြန္ျပီး အစိုဓာတ္ထိန္းသိန္းနိူင္ေသာ သဲ နံဳး ေျမေစး စိုက္ခင္းေျမမ်ား စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver...